Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform. Ditt barn har rätt att börja i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Från och med det år ett barn fyller sex år erbjuds hen plats i förskoleklass.

Förskoleklass är avgiftsfri och omfattar ca 525 timmar under ett läsår. Enligt skollagen ska den omfatta minst tre timmar per dag. I Jokkmokk har vi förskoleklass fem timmar per dag. Barnen äter lunch utan kostnad och tiden i förskoleklass är också avgiftsfri.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Verksamhet följer grundskolans läsårsplan och pågår måndag–fredag mellan kl. 08.00–13.00,

Om ditt barn behöver omsorg efter skoldagen kan han/hon skrivas in vid skolbarnomsorg (fritids). Fritidshemmens lokaler är ofta integrerade med förskoleklassen. Förskollärare samverkar med fritidspedagoger och lärare i grundskolan omkring barnens omsorg och utveckling. Tiden i fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Läs mer & ansök under Fritidshem.


Publicerad: 2017-03-28 08:28. Ändrad: 2017-03-28 08:36.