Detaljplan för Stentorp 1:9

Jokkmokks kommun

Status:

Granskning pågår mellan 14:de maj och 28:de maj 2018. 

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar att möjliggöra ny utfart från Care of Gerd ut mot väg 45. I samband med planen ses prickmark och byggrätt över. För att förhindra genomfartstrafik från väg 45 in mot bostadsområdet regleras utfartförbud mot Hantverkargatan, där infart till fastigheten är placerad idag. 

 

 

Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun. Till granskningshandlingarna hör Samrådsredogörelse, Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 28:de maj 2018. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2017:879.


Publicerad: 2018-04-24 10:33. Ändrad: 2018-04-24 10:52.