Avgifter inom vård- och omsorg

För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Jokkmokks kommun ut en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2017 (44 800 kronor).

 

Hur beräknas din avgift?

Vilken avgift just du ska betala räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad.

För att kunna beräkna din avgift behöver vi uppgifter om dina inkomster. Uppgift om inkomst utbetalad av Pensionsmyndigheten får Jokkmokks kommun från Försäkringskassan och inkomst av kapital från Skatteverket. Har du även andra inkomster är du skyldig att uppge dessa. Detta görs enklast via den inkomstblankett du finner här till höger. Denna kan du mejla eller skicka med post till avgifthandläggaren.

Du kan aldrig betala mer än maxavgiften för de insatser du är beviljad. Däremot kan du betala lägre avgift beroende på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. 

Om du inte vill lämna uppgifter om din inkomst så betalar du maxavgift, vilket är 2013 kr år 2017.

Din inkomst

Som inkomst räknas alla former av pensioner och eventuella inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, såsom bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.

Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du lever tillsammans med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig.

Din bostadskostnad

Din bostadskostnad består av hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet. Viss del av räntekostnaden för bostadslån räknas som bostadskostnad. Eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten utöver hyra eller avgift får medräknas, däremot inte hushållsel.

Om du bor i eget småhus får du i din bostadskostnad medräkna viss del av räntekostnad, och tomträttsavgäld samt fastighetsavgift. Beräkning av uppvärmning och driftkostnader görs enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp.

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Minimibelopp, individuella tillägg och avdrag

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov, som utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 057 kronor per månad. För sammanlevande makar och sambor är minimibeloppet 4 273 kronor vardera per månad.

Om dina kostnader överstiger normalkostnader för sådant som minimibeloppet ska täcka eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader om minst 200 kronor per omkostnad och månad, kan du få ett individuellt tillägg. Exempel på sådana kostnader är god man och hemleverans av matvaror. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp och kan därför påverka din avgift.

Om du bor permanent i vård- och omsorgsboende ingår kostnad för hushållsel samt inventarier (säng och madrass) och därför görs ett individuellt avdrag från minimibeloppet på 350 kronor per månad.

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Du ska förbehållas en viss del av dina inkomster innan avgiften fastställs. Detta kallas förbehållsbelopp och är summan av minimibeloppet och din bostadskostnad.

Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och summan kallas för avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser som du är beviljad. Finns det inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Dubbla boendekostnader 

Hänsyn tas inte till dubbla bostadskostnader vid avgiftsberäkning. Kan man inte betala de båda hyrorna så hänvisas man till socialtjänstens biståndsenhet för ansökan om försörjningsstöd. 

Avgiftsbeslut

Om du har insatser som är avgiftsbelagda får du ett särskilt avgiftsbeslut. Du kan överklaga ditt beslut om avgift. Ta kontakt med din handläggare om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut.

Om de insatser som du är beviljad, dina inkomster eller bostadskostnader förändras kan det påverka avgiften. Du är alltid skyldig att meddela ändrade förhållanden, såsom ändrad inkomst eller bostadskostnad eftersom det kan påverka din avgift.


Publicerad: 2014-07-01 18:02. Ändrad: 2017-09-27 08:01.

Kontakt

Julia Norlén

Avgiftshandläggare

Telefon: 0971-171 39
Epost:
julia.norlen@jokkmokk.se

Broschyrer och blanketter

Broschyr - Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning

Broschyr - Information och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Blankett - Inkomster och bostadskostnad

 

Betala via autogiro

Ladda ner denna medgivandeblankett som du sedan fyller i och skickar till nedanstående adress. Föredrar du att få blanketten hemskickad så kan du kontakta avgiftshandläggaren.  

Jokkmokks kommun
Ekonomi
962 85 Jokkmokk

Bra länkar

Pensionsmyndigheten
För ansökan om bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. 

 

Konsumentverket
Riktlinjer och goda råd kring levnadskostnader så som mat, förbrukningsvaror och kläder.