Tobak & E-cigaretter

Bestämmelser rörande försäljning av tobak.

Försäljningsställen som säljer tobaksprodukter ska anmäla detta till kommunen. För att någon ska få köpa tobak måste denne vara 18 år. Kassapersonalen kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Anmälningsplikt

Varje ställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter såsom cigaretter, cigarrer, snus och piptobak har anmälningsskyldighet.
Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar, som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet, omfattas av anmälningsplikten.

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobaksvaror ska även utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Från och med den 1 augusti 2010 ska egenkontrollprogrammet lämnas in med anmälan till kommunen tillsammans med övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn.

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror gäller åldersgränsen 18 år. Det är du som lämnar ut tobaksvarorna som ska förvissa dig om att mottagaren uppnått åldern. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande.

Tillsyn

Tillsynsbesök genomförs kontinuerligt för att kontrollera åldersgränsen. För tillsynen får kommunen ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Ansvar

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagens bestämmelser följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna tobaken till någon under 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler. Det ska finnas rutiner för ålderskontrollen, så att reglerna efterlevs.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Avgifter

Kommunens årliga tillsynsavgifter.

Om du säljer:

  • Tobak 700 kr
  • Folköl och tobak 1500 kr
  • Folköl, tobak och receptfria läkemedel 1900 kr

Publicerad: 2014-08-06 10:32. Ändrad: 2014-08-06 10:32.