Familjerätt

Biståndsenheten arbetar med en rad familjerättsliga frågor som rör barn och familj.

 

  • utredning och godkännande av faderskap
  • adoptionsärenden
  • utredning om vårdnad, umgänge och boende
  • godkännande av avtal om vårdnad, umgänge och boende
  • samarbetssamtal

Faderskap

Om ett barn föds utom äktenskapet måste det fastställas vem som är far till barnet. Anledningen är bland annat att barnets juridiska rättigheter ska tillvaratas. Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att det är den äkta mannen som är far till barnet.

Socialnämnden är enligt lag skyldig att tillse att faderskapet fastställs till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Familjerätten får automatiskt upplysningar om vilka barn som föds utom äktenskapet.

Sammanboende par som får barn tillsammans kan fastställa faderskapet på ett enkelt sätt genom att skriva på en faderskapsbekräftelse. Man är då som föräldrar överens om vem som är far till barnet. Denna bekräftelse kan även göras innan barnet är fött.

Om modern inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom i tingsrätt.

Den man som modern uppgivit som far till barnet har möjlighet att begära undersökning för att undersöka om han kan vara möjlig far. Om undersökning har utförts på anmodan av Socialnämnden ska nämnden ersätta alla kostnader.

Adoption

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande från Socialnämnden.

Internationella adoptioner

Familjerätten gör en utredning och bedömer om de tilltänkta föräldrarna är lämpliga att ta emot ett barn från ett annat land. Utredningen blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en tid av förberedelse för det annorlunda föräldraskap som en adoption innebär. Det rådgivande inslaget är lika betydelsefullt som det utredande.

Därefter yttrar sig Socialnämnden till tingsrätten som sedan fattar det slutliga beslutet. Genom adoptionen får barnet samma juridiska ställning som om det fötts inom familjen. Enligt svensk lag kan en adoption aldrig hävas. Genom adoptionen blir barnet automatiskt svensk medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.

Övriga adoptioner

Även adoption av svenska barn kan komma ifråga, t ex om en man eller kvinna har barn från ett tidigare förhållande men nu är gifta och bor tillsammans med barnet i en ny relation. Partnern i det nya förhållandet kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Normalt krävs dock att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen.

Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.

Vårdnad och umgänge med barn

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar, till skillnad från vård, som innebär faktisk skötsel av barn.

Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap.
Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har vårdnaden om ett barn. Detta oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har vårdnaden om ett barn. Om man inte är gift när barnet föds är modern ensam vårdnadshavare.

Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en gemensam anmälan till skattemyndigheten i samband med att de skriver under faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle.
Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Beslut om förändrad vårdnad fattas av tingsrätten som innan beslutet ger socialnämnden möjlighet att yttra sig.
Familjerätten gör då en vårdnadsutredning. Utredningen kan ta lång tid och i avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i vårdnadsfrågan fattar tingsrätten ett tillfälligt, interimistiskt beslut om vårdnaden.
Tingsrätten grundar sig då bland annat på uppgifter som kommit fram i ett snabbyttrande från familjerätten.

Vård av barn

Delad vård - innebär att, föräldrar som bor på skilda håll och har gemensam vårdnad om sitt barn, har barnet boende hos sig växelvis.

Faktisk vård - innebär den praktiska vård, som utövas av den barnet bor hos, oberoende om den personen har vårdnaden om barnet eller inte. Den faktiska vården kan utövas av biologisk förälder, men även av en familjehemsförälder.

Umgänge med barn

Om föräldrarna till ett barn inte har gemensam vårdnad är det vårdnadshavaren som har ansvar för att barnets behov av kontakt med den andre föräldern tillgodoses. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om hur umgänget ska fungera, kan ni vända er till socialtjänsten för samarbetssamtal. Om ni inte heller då kan komma överens, kan parterna istället låta tingsrätten besluta i umgängesfrågan. Tingsrätten utgår då från vad som är bäst för barnet.
Innan tingsrätten fattar beslut om umgänge ges socialnämnden möjlighet att yttra sig. Familjerätten gör då en umgängesutredning. Utredningen kan ta lång tid och i avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i umgängesfrågan fattar tingsrätten ett interimistiskt beslut i umgängesfrågan. Tingsrätten grundar sig då bland annat på uppgifter som kommit fram i ett snabbyttrande från familjerätten.

Avtal om vårdnad, umgänge och boende

Socialnämnden ska tillse att föräldrar kan få hjälp med att träffa avtal med varandra rörande gemensamma barn. Föräldrar som är ense kan reglera frågor om vårdnad om barn, umgänge med barn och barns boende genom avtal som godkänns av socialnämnden. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att avtalet kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis).


Publicerad: 2014-12-01 13:41. Ändrad: 2014-12-01 13:46.