Avgifter och inkomstuppgift

Kommunens taxa är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all skolbarnsomsorg inom kommunen.

Avgift

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Avgiften baseras procentuellt utifrån hushållets gemensamm inkomst enligt nedan. Hushåll med gemensam inkomst över 56 250 kr får en sk. "maxtaxa".

Avgifter och maxtaxa inom fritidshem 1/1 2024-31/12 2024:

Barn 1, 2% av inkomsten dock högst 1125:-

Barn 2, 1% av inkomsten dock högst 563:-

Barn 3, 1% av inkomsten dock högst 563:-

Barn 4-, ingen avgift debiteras

 

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. 

Avgiften betalas i slutet av aktuell månad och tas ut tolv månader per år oavsett om barnen varit lediga eller inte. Vid arbetslöshet och föräldraledighet tas avgift ut med 3/8 av maxtaxans belopp.

Läs mer om avgifter i Jokkmokks kommuns riktlinjer gällande taxa och tillämpningsregler i förskola och fritidshem här.

Har du frågor om maxtaxan? Kontakta Skolverket genom att mejla Statsbidrag.maxtaxa@skolverket.se

 

Förändring av inkomst, vistelsetid och familjeförhållanden

Platsinnehavare är skyldig att lämna uppgift om förändrad inkomst, vistelsetid och familjeförhållanden. En gång per år görs en inkomstförfrågan. Om inte inkomstuppgift lämnas vid detta tillfälle, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan.

Ändringar kan tidigast göras fr.o.m. nästkommande månad, Om du ändrar hushållets avgiftsgrundande uppgifter från ett annat datum än den första i månaden, gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter det att du har fått ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

 

Inkomstuppgift 

Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt. Om inte inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan.. Tänk på att om er verkliga inkomst blir högre än ni angett kan ni få betala avgiften retroaktivt. 

Alla skattepliktiga inkomster räknas som inkomst och blir därmed avgiftsgrundande. Läs mer tillhöger om exempel på skattepliktiga inkomster.

De inkomst­uppgifter du lämnar kan komma att jämföras mot Skatteverkets uppgifter.

 

Obetalda avgifter

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse till fakturamottagren. Om betalning trots inte det sker debiteras inkassoavift. Vid två obetalda barnomsorgsfakturor sker avstängning från verksamheten.

 

Vid föräldraledighet & arbetslöshet

Då någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller är föräldraledig med yngre syskon får ni tillgång till syskon- respektive arbetssökande-plats på fritids. Tiderna justeras till 10 timmar per vecka fördelat 2 timmar per dag i direkt anslutning till skoldagens slut och avgift justeras till 3/8 av maxtaxans belopp.
För att få en reducering på avgiften måste detta anmälas till skolexpeditionen via en ändringsanmälan. Ändringar kan tidigast göras fr.o.m. nästkommande månad. 

Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2024-02-16 09:23.