Elevhälsa

Elevhälsan i Jokkmokks kommun
Elevhälsans främsta ansvar är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ansvar är att tillsammans med övrig skolpersonal undanröja hinder samt skapa en bra utvecklings och lärandemiljö för alla barn och elever. Alla yrkeskompetenser i elevhälsan är viktiga för att skapa ett helhetsperspektiv där hälsa, lärande och arbetsmiljö bildar en helhet. På alla skolor finns elevhälsoteam som träffas regelbundet, den operativa enheten inom centrala elevhälsan träffar även skolchef och rektorer regelbundet.

Specialpedagog
Specialpedagogen ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och bidra med pedagogisk och specialpedagogisk kompetens i skolans dagliga arbete och övergripande utvecklingsarbete. Specialpedagogens arbete sker på individ, grupp och organisationsnivå. Arbetet förutsätter god samverkan med skolans och andra myndigheters personal samt elev och vårdnadshavare. Specialpedagogen ska bl.a. vara delaktig i att identifiera, kartlägga och åtgärda problem i elevens lärande och kunskapsutveckling och aktivt bistå elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolkurator
Skolkurator ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Skolkurator ska bidra med psykosocial kompetens i skolans dagliga arbete och övergripande utvecklingsarbete.Skolkurators arbete sker på individ, grupp och organisationsnivå. Arbetet förutsätter god samverkan med skolans och andra myndigheters personal samt elev och vårdnadshavare. Skolkurator ska bl.a. vara delaktig i att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa och aktivt bistå elever som behöver särskilt stöd. Stöd ska också rikta sig till skolans personal genom att bistå med konsultation. Skolkurators främsta verktyg är det professionella samtalet, som kan vara av stödjande-, insikts- och motiverande karaktär och som riktar sig till elever och deras familjer. I arbetet ingår även att medverka vid krisarbete.

Skolsköterska
Skolsköterskan bidrar med medicinska kunskaper, färdigheter och fördjupad kompetens i skolan. Skolsköterskans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, genom att följa elevernas hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Det görs bland annat genom regelbundna hälsobesök genom skolgången, öppen mottagning med stor bredd av olika insatser och stödjande samtal. Fortsättning av vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjats av BVC. Verkar för att alla beslut som rör eleven tas i samtycke och utifrån elevens behov. Vi arbetar för att skapa en relation till elev och föräldrar som bygger på tillit och förtroende. Skolsköterskan arbetar på individ, grupp och organisationsnivå. I arbetet ingår även att medverka vid krisarbete.


Publicerad: 2019-06-03 08:48. Ändrad: 2023-10-20 12:40.

Kontakt

Camilla Andersson

Skolsköterska

Telefon: 0971-172 19
Epost:
Camilla.Andersson@jokkmokk.se

Johanna Enlund

Skolkurator

Telefon: 0971-172 18
Epost:
Johanna.Enlund@jokkmokk.se

Sara Fjellström

Skolkurator

Telefon: 0971-17211
Epost:
sara.fjellstrom@jokkmokk.se

Elin Larsson

Skolsköterska

Telefon: 0971 - 172 54
Epost:
elin.larsson@jokkmokk.se