Stipendier

I syfte att säkra Jokkmokks kommuns framtida kompetensbehov finns möjlighet att söka stipendium i samband med universitetsstudier.

Du som studerar en examensberättigad universitetsutbildning kan ansöka och få stipendium på 3000 kr/mån i nio månader (27 tkr/år/person) vid heltidsstudier samt en garanterad tillsvidareanställning i kommunen efter slutförda studier. Efter tre års anställning i kommunen får du ytterligare ersättning om 30 000 kr.

Vem kan ansöka om stipendium?

  • Du som ansökt eller påbörjat en examensberättigad universitetsutbildning inom något av kommunens verksamhetsområden.
  • Du som varit folkbokförd i Jokkmokks kommun, sedan 5 år tillbaka i tiden.

Samtliga ovan nämnda kriterier ska uppfyllas.

Ansökan

Skriftlig ansökan skickas till personalchef enligt de rutiner som framgår i annonsen för stipendier.

Hur går urvalet till?

  • Behov av kompetensförsörjning inom olika verksamhetsområden påverkas av både pensionsavgångar och medarbetares egna uppsägningar, varför det inte i förhand går att specificera inom vilka områden prioriteringar kommer att ske.
  • I varje enskild ansökan matchas behovet av kompetens inom det aktuella området.
  • Respektive avdelning kartlägger sitt kompetensförsörjningsbehov utifrån inkomna ansökningar.
  • Beslut fattas av berörd avdelningschef och personalchef, beslutet kan inte överklagas.

Vad gäller under stipendietiden?

  • Du ska vara fortsatt folkbokförd i Jokkmokks kommun.
  • Du ska vid läsårets slut uppvisa att uppgjord studieplan har följts, resultatkravet är 75 procent avklarade högskolepoäng av läsårets totala poäng. Samma krav som CSN har från och med det andra läsåret.

Uppfylls inte samtliga ovan nämnda kriterier återkallas beviljat stipendium.

Återtagande och återbetalning 

  • Studierna har inte startats inom angiven tid och besked om detta har inte lämnats.
  • Studierna har inte fullföljts och besked om detta har inte lämnats.

Individuell prövning sker innan beslut om återbetalning av stipendier sker.

Anställning i Jokkmokks kommun

Du garanteras en tillsvidareanställning i Jokkmokks kommun efter slutförda studier (med godkända studieresultat). Anställningsavtal upprättas så snart du kan uppvisa ett examensbevis. Om du avstår anställning i Jokkmokks kommun efter slutförda studier riskerar du ett återbetalningskrav på hela eller delar av utbetalt stipendium.
Individuell prövning sker innan beslut om återbetalning av stipendier sker.
Efter tre års tillsvidareanställning i Jokkmokks kommun belönas du med ytterligare 30 000 kr.


Publicerad: 2018-02-12 15:12. Ändrad: 2020-11-04 08:41.