Stadigvarande serveringstillstånd

Ett stadigvarande serveringstillstånd kan gälla antingen servering till allmänheten eller servering till ett slutet sällskap. Stadigvarande serveringstillstånd gäller ofta tills vidare. Ansökan om serveringstillstånd måste vara skriftlig.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Personlig lämplighet

För att få ett stadigvarande serveringstillstånd krävs att samtliga personer med betydande inflytande i bolaget/företaget/föreningen är lämpliga att utöva verksamheten. Det innebär att personer dömda för vissa brott inte kan få serveringstillstånd. Serveringstillstånd får inte heller ges till sökande som missköter sin ekonomi. Om den sökande driver andra företag eller bolag kontrolleras också dessa i lämplighetsbedömningen.

Det krävs att den sökande har goda kunskaper i alkohollagen. Detta bevisas genom att personen får göra ett prov hos kommunen. Du är välkommen att kontakta tillståndshandläggaren om du vill boka tid för provet.

Mat

För att få servera alkoholdrycker krävs att det finns ett kök på serveringsstället. Matutbudet ska vara varierat och det räcker inte att enbart servera smörgåsar eller färdigrätter som värms i micron. Caféer och gatukök kan inte få serveringstillstånd enligt alkohollagen. Efter kl 23.00 går det bra att enbart erbjuda ett mindre antal enklare maträtter. Läs mer om vad som krävs under "Folkhälsomyndighetens information om lokal, kök och mat" till höger.

Serveringsansvarig

Tillståndshavaren ska ha uppsikt över hela serveringsytan och se till att inga minderåriga personer serveras alkoholdrycker samt att det inte finns några märkbart berusade personer i lokalen. Tillståndshavaren får utse serveringsansvariga personer att göra den uppgiften men är alltid ytterst ansvarig själv. Serveringsansvariga personer måste vara lämpliga för uppgiften och ha fyllt 20 år. De serveringsansvariga personer tillståndshavaren utser ska anmälas till kommunen.

Finansiering

För att få serveringstillstånd för en ny verksamhet krävs att du kan visa hur finansieringen av köpet av bolaget eller restaurangen har gått till. Alla handlingar som visar hur pengar för köpet har överförts ska bifogas ansökan. Det är viktigt att visa att pengarna som använts vid köpet inte är så kallade svarta pengar.

Kunskap

För att få serveringstillstånd krävs att tillståndshavaren klarar ett kunskapsprov om alkoholservering. Det är Folkhälsomyndigheten som har gjort provet, men du skriver provet hos kommunen. Läs mer om kunskapsprovet under "Folkhälsomyndighetens information om kunskapsprovet" till höger.

Villkor

När kommunen beviljar ett serveringstillstånd kan det villkoras. Till exempel kan kommunen kräva att serveringsstället har ordningsvakter på plats under vissa tider.

Störningar

Om serveringen kan medföra störningar kan kommunen vägra serveringstillstånd även om alla andra förutsättningar är uppfyllda.

Slutet sällskap

För att serveringen ska anses ske till ett slutet sällskap krävs att alla gäster är kända före tillställningen. Utöver det måste gästerna ha något gemensamt intresse utöver att de ska på den aktuella tillställningen. Exempel på gemensamma intressen är att alla gäster är medlemmar i en förening eller jobbar på samma arbetsplats.

Om inbjudningar går ut till allmänheten anses inte gästerna vara ett slutet sällskap. Inte heller anses gästerna vara medlemmar i samma förening och därför ett slutet sällskap om medlemskap till föreningen löses i entrén till tillställningen

Cateringtillstånd

Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd. För att kunna få ett serveringstillstånd krävs att du har ett eget kök för tillredning av mat. Om du beviljas serveringstillstånd måste du anmäla lokal varje gång du ska servera alkoholdrycker. Anmälan görs till kommunen på en särskild blankett

Vad händer med min ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan ska du betala ansökningsavgiften. Avgiften avser handläggningen och betalas inte tillbaka om du skulle ändra dig angående ansökan eller om du inte beviljas tillstånd. När avgiften är betald börjar kommunen att handlägga ärendet.

Om bilagor saknas eller någon uppgift behöver klargöras under handläggningen skickar kommunen ut ett brev till dig med begäran om komplettering. När ansökan är komplett begär kommunen in yttranden från andra myndigheter till exempel Polisen, Skatteverket, Miljö- och hälsoskyddskontoret och Brandkåren. Efter att alla yttranden har inkommit presenteras utredningen för Socialnämnden. Nämnden beslutar sedan om sökanden ska få tillstånd eller inte.

Ibland framkommer det saker under handläggningstiden som innebär att nya uppgifter tillförs ärendet. Då kontaktas alltid den sökande och ges möjlighet att kommentera uppgifterna. Det kan till exempel gälla ett yttrande från Skatteverket om att personen inte skött sin ekonomi.

Kommunen har fyra månader på sig att handlägga din ansökan. Tiden räknas från det att ansökan är komplett.

Ett avslag på en ansökan kan överklagas.

Vilka fler ska jag kontakta?

För att din ansökan om serveringstillstånd ska vara komplett krävs att du kontaktar andra myndigheter. Om du inte har gjort det innan ansökan skickas in kommer vi att kontakta dig och begära in de uppgifter vi behöver.

Åtgärder

Om en tillståndshavare inte följer alkohollagen eller villkoren i tillståndet kan kommunen meddela en erinran, en varning eller återkalla serveringstillståndet.

Det kan till exempel gälla situationer när minderåriga serverats alkoholdrycker, när brottslighet har tillåtits på serveringsstället, när ägarbyten eller andra förändringar inte har anmälts till kommunen eller när tillståndshavaren missköter ekonomin.


Publicerad: 2014-08-06 15:11. Ändrad: 2014-08-06 15:11.