Tillfälliga serveringstillstånd

Du som vill servera alkohol under en kväll eller under några enstaka dagar ska ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Att tillståndet är tillfälligt innebär att det inte får vara fråga om en regelbundet återkommande verksamhet.

Du som vill servera alkohol under en kväll eller under några enstaka dagar ska ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Att tillståndet är tillfälligt innebär att det inte får vara fråga om en regelbundet återkommande verksamhet.

Det finns två olika typer av tillfälliga serveringstillstånd: tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap och tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten. Om du är osäker på vilken typ av serveringstillstånd du ska ansöka om är du välkommen att kontakta tillståndshandläggaren. Ansökan måste ske skriftligt och sker på samma blankett i båda fallen.

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

För att serveringen ska anses ske till ett slutet sällskap krävs att alla gäster är kända före tillställningen. Utöver det måste gästerna ha något gemensamt intresse utöver att de ska på den aktuella tillställningen. Exempel på gemensamma intressen är att alla gäster är medlemmar i en förening eller jobbar på samma arbetsplats.

Om inbjudningar har gått ut till allmänheten anses inte gästerna vara ett slutet sällskap. Inte heller anses gästerna vara medlemmar i samma förening och därför ett slutet sällskap om medlemskap till föreningen löses i entrén till tillställningen.

Alkoholdrycker till tillställningar med tillfälligt tillstånd för slutna sällskap måste köpas på Systembolaget.

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap ska lämnas in minst två veckor före den planerade tillställningen.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Alla tillställningar där gästerna inte är kända före tillställningen, inte har något gemensamt intresse utöver tillställningen eller där inbjudningar gått ut till allmänheten är att betrakta som tillställningar för allmänheten.

När en ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten kommer in till kommunen lämnas den regelmässigt över till Polis och miljöförvaltning och räddningstjänst för yttrande. Efter att dessa yttrat sig beslutar kommunen i ärendet.

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten ska lämnas in minst tre veckor före den planerade tillställningen.

Gemensamma regler för tillfälliga serveringstillstånd

Vid tillställningar som har tillfälliga serveringstillstånd krävs att du tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Tillståndshavaren eller annan serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället. Serveringsansvariga personer måste vara minst 20 år och lämpliga för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Där det serveras alkoholdrycker måste det också serveras flera olika alkoholfria alternativ till de olika alkoholdryckerna som serveras.

Inga andra alkoholdrycker än de som serveras av tillståndshavaren får finnas på serveringsstället. Inte heller får de alkoholdrycker som serveras tas med från serveringsstället.

Det är den som serverar alkoholdrycken som är ansvarig för att den inte serveras till personer under 18 år eller till personer som är märkbart berusade av alkohol eller annat berusningsmedel.

Tillståndshavaren och den serveringsansvariga personen är ansvariga för att ordning och nykterhet råder på serveringsstället.På tillståndsbeviset ser du mellan vilka tider serveringen får ske. Alla gäster ska ha lämnat serveringsstället senast 30 minuter efter serveringstidens slut.


Publicerad: 2014-08-06 15:09. Ändrad: 2014-08-06 15:09.