Tillsyn

Kommunen har tillsyn över att bestämmelserna som gäller servering av alkoholdrycker följs. Det innebär att kommunen ansvarar för att de som får eller redan har serveringstillstånd följer alkohollagen och alla andra föreskrifter som reglerar hur servering av alkoholdrycker får ske.

Kommunen genomför både inre och yttre tillsyn. Inre tillsyn görs genom att tillståndshavarna regelbundet kontrolleras hos andra myndigheter. Eftersom en person som har serveringstillstånd måste vara personligt och ekonomiskt lämplig kontrolleras till exempel att skatten betalas i tid, att inga betalningsanmärkningar har tillkommit och att personen inte har begått några brott.

Den yttre tillsynen innebär att kommunen besöker serveringsstället. Vid en yttre tillsyn är tillståndshavaren skyldig att släppa in kommunen och han eller hon måste också hjälpa till och visa de saker som kommunen vill se. Det kan till exempel röra sig om bokföring eller meny. Vid en yttre tillsyn kontrollerar kommunen ofta att den serveringsansvariga på plats är anmäld till kommunen, att det serveras mat och att det råder ordning och nykterhet på serveringsstället. En sådan tillsyn görs ibland tillsammans med andra myndigheter till exempel Polisen och Miljö- och hälsoskyddskontoret.


Publicerad: 2014-08-06 14:55. Ändrad: 2014-08-06 14:55.