Livsmedel

Du som konsument ska kunna vara säker på att de livsmedel som du köper har god kvalitet. Därför bedriver miljökontoret kontroll över livsmedelsverksamheter inom Jokkmokks kommun.

Kontrollen omfattar bland annat rådgivning till allmänhet och verksamheter, godkännande och registreringar av livsmedelsanläggningar, inspektioner, provtagningar. Med livsmedel menas enligt livsmedelslagen matvaror, drycker inklusive dricksvatten samt godis eller annan vara som är avsedd att ätas eller drickas av människor.

Nya regler för enklare företagande!

Som ett led i Livsmedelsverkets arbete för enklare företagande ändrades den 1 december 2009 reglerna om godkännande och registrering. Förändringen innebär bland annat att restauranger, skolkök och butiker inte längre behöver godkännas.

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att upplysa kontrollmyndigheten, om vilka livsmedelsanläggningar som du ansvarar för, så att de kan registreras eller godkännas.

Oavsett om en verksamhet ska godkännas eller registreras måste livsmedelsföretagaren se till att alla relevanta krav i lagstiftningen uppfylls, bland annat kravet på ett system för egenkontroll.

Godkännande

Vid godkännandeprövning granskar kontrollmyndigheten lokaler, inredning, utrustning och företagets system för egenkontroll innan verksamheten får starta.

Registrering

Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler till kontroll-myndigheten att du ska starta verksamhet. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till myndigheten. Men du kan också få starta tidigare om kontrollmyndigheten har registrerat verksamheten dessförinnan. Först efter att du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.

Vilka anläggningar ska godkännas?

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag omfattas fortfarande av krav på godkännade. Det bestäms av förordning (EG) nr 853/2004.

Vilka anläggningar ska registreras?

Verksamheter där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument, som butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger ska registreras. Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare, utan att påverka livsmedelets förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning. Exempel på sådana verksamheter är distributionsterminaler och grossister.

Innan en livsmedelsverksamhet får tas i bruk måste den godkännas eller registreras av Samhällsbyggarnämnden.

Måste jag upplysa kontrollmyndigheten om jag förändrar min verksamhet eller överlåter verksamheten till någon annan?

Ja, som livsmedelsföretagare är du skyldig att upplysa kontrollmyndigheten om betydande ändringar i verksamheten eller lokalerna eller om verksamheten upphör. Vid ägarbyte ska en ny godkännandeprövning/registrering göras, eftersom godkännandet/registreringen är knutet till livsmedelsföretagaren.

Matförgiftning

Vid misstanke om matförgiftning kan du kontakta miljökontoret. Efter att vi tagit emot er anmälan gör vi ett besök på restaurangen för kontroll.

Kontrollavgifter

Den årliga kontrollavgiften baseras på riskklassning och erfarenhetsklassning. Riskklassningen beror på verksamhet och typ av livsmedel. Matberedning av råvaror som rå fisk eller rått kött, klassas som hög risk. Enklare verksamheter, till exempel försäljning av färdigförpackade livsmedel, klassas som låg risk.

Det innebär att verksamheter med låg risk betalar en lägre avgift och verksamheter med högre risk betalar en högre avgift än förut. Erfarenhetsklassningen avgör antal kontrolltimmar en verksamhet får. En verksamhet som sköter sig har möjlighet att sänka antalet kontrolltimmar. De nya avgifterna ska helt täcka de kostnader kommunen har för livsmedelskontrollen.

För mer information kontakta miljökontoret eller besök livsmedelsverkets hemsida.


Publicerad: 2014-11-17 08:47. Ändrad: 2021-02-19 11:06. Ansvarig: Hanna Stjerna