Miljöskydd

Miljöskyddsarbetet är främst inriktat på hur industri och annan produktion påverkar miljön, genom till exempel utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.

Information angående offentliga majbrasor 2024

Offentlig majbrasa kräver tillstånd från Polisen. Nya bestämmelser gör att det även krävs dispens hos Samhällsbyggarnämnden för att elda. Samhällsbyggarnämnden har möjlighet att ge dispens från förbudet om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljö.

Eftersom det är kort om tid till valborgsmässoafton har Samhällsbyggarnämnden beslutat att dispens inte behöver sökas hos Samhällbyggarnämnden för år 2024. 

Eldning av trädgårdsavfall 

Jokkmokks kommun har i sina föreskrifter om avfallshantering bestämmelser om att trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människohälsa och miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 

Miljöfarlig verksamhet

I miljötillsynen, som sker med stöd av miljöbalken, ingår att följa hur olika verksamheter klarar uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. Tillsynen omfattas även av information, råd och förebyggande åtgärder. I de flesta fall bedrivs tillsynen utifrån företagens egenkontroll.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns beskrivet vilka verksamheter som är skyldiga att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten och redovisa verksamhetens art och omfattning.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Enskilda avlopp

För fastigheter som saknar tillgång till kommunalt avloppsnät, måste en enskild avloppsanläggning anläggas. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Det avslammade spillvattnet innehåller mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening sker i en infiltrationsanläggning där spillvattnet via rör med borrade hål sprids ut över en större yta och filteras genom marken. Om marken på platsen inte är tillräckligt genomsläpplig kan infiltration i stället ske i en markbädd, varefter det renade spillvattnet leds till dike eller vattendrag.

Innan installation av anläggningen sker måste ett tillstånd sökas enligt miljöbalken hos Samhällsbyggarnämnden. Detta gäller om vattentoalett avses användas. Gäller det bara bad- disk- och tvättvatten krävs endast en anmälan till nämnden. En avloppsanläggning får inte byggas förrän ett tillståndsbeslut har fåtts av sökande.

Den som funderar på att ordna enskild avloppsanläggning bör i god tid kontakta Miljökontoret för råd och tips!

Värmepumpanläggning

Installation av värmepumpanläggning som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kräver tillstånd från Samhällsbyggarnämnden.

Anmälan om installation av värmepump

Cistern

Installation av cistern ovan mark kräver ett tillstånd från Samhällsbyggarnämnden.

Täktverksamhet

Det finns olika typer av täkter, berg-, grus-, torv- och matjordstäkter. Sten- och grusprodukter från täkter används i huvudsak för vägbyggnad samt inom byggnads- och anläggningsindustrin. Störningar som kan uppstå vid täktverksamhet är buller, vibrationer och damning. Täktverksamhet medför även stora ingrepp i landskapsmiljön.

Samhällsbyggarnämnden har tillsynsansvaret över täktverksamheten inom kommunen. Tillsynen innebär regelbundna inspektioner, kontroll av tillståndsefterlevnad samt besiktning av efterbehandling

Naturvård

Naturvårdens uppgift är att se till att naturen med dess innehåll av växter och djur vårdas och bevaras för framtida generationer. Jokkmokks natur utgör en ovärderlig tillgång för Sverige och världen.

Jokkmokk har 4 nationalparker och 20 naturreservat med en sammanlagd yta på ca 1,1 miljoner hektar. Några av parkerna och reservaten delas med angränsande kommuner. Merparten av naturvården bedrivs av länsstyrelsen, som har det regionala ansvaret. Samhällsbyggarnämndens del av arbetet utgörs av svar på yttranden och remisser samt tillsyn på vissa naturpåverkande verksamheter som till exempel täkter.

För mer information kontakta miljökontoret.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter/IAS = djur- och växtarter som kommit till nya områden med människans hjälp, avsiktligt eller och oavsiktligt, och som sprider sig så mycket att de påverkar den biologiska mångfalden negativt.

IAS utgör idag ett av de största hoten mot inhemska arter och ekosystem. Antal IAS och utbredning accelererar på grund av vårt ökande resande, global handel och klimatförändringen.

Det finns idag både EU-lagstiftning och svenskt regelverk som innebär att ett antal IAS måste bekämpas av EU:s medlemsländer. I Norrbottens län ska vi bekämpa sju arter!

Växter: jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka samt smal vattenpest. Bilägger pdf med bilder och information om de tre första växtarterna.

Däggdjur: bisam, mårdhund och kinesisk ullhandskrabba.

Ytterligare information finns på länsstyrelsens hemsida, se nedan.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/djur/invasiva-frammande-arter.html

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/


Publicerad: 2014-11-17 08:55. Ändrad: 2024-04-25 10:48. Ansvarig: Hanna Stjerna