Miljöskydd

Miljöskyddsarbetet är främst inriktat på hur industri och annan produktion påverkar miljön, genom till exempel utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.

Miljöfarlig verksamhet

I miljötillsynen, som sker med stöd av miljöbalken, ingår att följa hur olika verksamheter klarar uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. Tillsynen omfattas även av information, råd och förebyggande åtgärder. I de flesta fall bedrivs tillsynen utifrån företagens egenkontroll.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns beskrivet vilka verksamheter som är skyldiga att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten och redovisa verksamhetens art och omfattning.

Enskilda avlopp

För fastigheter som saknar tillgång till kommunalt avloppsnät, måste en enskild avloppsanläggning anläggas. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Det avslammade spillvattnet innehåller mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening sker i en infiltrationsanläggning där spillvattnet via rör med borrade hål sprids ut över en större yta och filteras genom marken. Om marken på platsen inte är tillräckligt genomsläpplig kan infiltration i stället ske i en markbädd, varefter det renade spillvattnet leds till dike eller vattendrag.

Innan installation av anläggningen sker måste ett tillstånd sökas enligt miljöbalken hos Samhällsbyggarnämnden. Detta gäller om vattentoalett avses användas. Gäller det bara bad- disk- och tvättvatten krävs endast en anmälan till nämnden. En avloppsanläggning får inte byggas förrän ett tillståndsbeslut har fåtts av sökande.

Den som funderar på att ordna enskild avloppsanläggning bör i god tid kontakta Miljökontoret för råd och tips!

Värmepumpanläggning

Installation av värmepumpanläggning som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kräver tillstånd från Samhällsbyggarnämnden.

Cistern

Installation av cistern ovan mark kräver ett tillstånd från Samhällsbyggarnämnden.

Täktverksamhet

Det finns olika typer av täkter, berg-, grus-, torv- och matjordstäkter. Sten- och grusprodukter från täkter används i huvudsak för vägbyggnad samt inom byggnads- och anläggningsindustrin. Störningar som kan uppstå vid täktverksamhet är buller, vibrationer och damning. Täktverksamhet medför även stora ingrepp i landskapsmiljön.

Samhällsbyggarnämnden har tillsynsansvaret över täktverksamheten inom kommunen. Tillsynen innebär regelbundna inspektioner, kontroll av tillståndsefterlevnad samt besiktning av efterbehandling

Naturvård

Naturvårdens uppgift är att se till att naturen med dess innehåll av växter och djur vårdas och bevaras för framtida generationer. Jokkmokks natur utgör en ovärderlig tillgång för Sverige och världen.

Jokkmokk har 4 nationalparker och 20 naturreservat med en sammanlagd yta på ca 1,1 miljoner hektar. Några av parkerna och reservaten delas med angränsande kommuner. Merparten av naturvården bedrivs av länsstyrelsen, som har det regionala ansvaret. Samhällsbyggarnämndens del av arbetet utgörs av svar på yttranden och remisser samt tillsyn på vissa naturpåverkande verksamheter som till exempel täkter.

För mer information kontakta miljökontoret.


Publicerad: 2014-11-17 08:55. Ändrad: 2019-08-14 15:57. Ansvarig: Hanna Stjerna

Kontakt

Patrik Sundberg
Avdelningschef
0971-173 31

Nicole Nyberg (semester åter 10/8)
Miljöinspektör
0971-171 69

Christian Worén
Miljöinspektör
0971-171 79

Rebecca Forsberg
Miljöinspektör
0971-171 85

Hanna Stjerna (mammaledig)
Miljöinspektör
0971-171 85

Blanketter

Dokumenten finns på flera språk. Svenska (sv), Lulesamiska (lu/sa) och Nordsamiska (no/sa).

Befrielse från avfallshämtning
sv lu/sa no/sa

Behovsanpassad avfallshämtning/kompostering
sv lu/sa no/sa

Cistern
Anmälan av ny cistern
sv lu/sa no/sa

Gammal cistern ur bruk
sv

Enskilt avlopp
sv lu/sa no/sa

Hygienlokal, fritidsanläggning
sv  lu/sa no/sa

Miljöfarlig verksamhet
sv lu/sa no/sa

Livsmedelsanläggning
sv  lu/sa no/sa

Dricksvattenanläggning
sv

Upphörande av verksamhet
sv lu/sa no/sa

Värmepump
sv lu/sa no/sa

Latrinkompostering
sv

Förlängt hämtningsintervall av slam

sv

Djurhållning inom tätbebyggt område
sv