Ekonomifunktionen

Ekonomifunktionens uppdrag externt

Ge service till allmänheten avseende ekonomiska frågor samt tillhandahålla allmänna handlingar av ekonomisk karaktär som begärs av allmänhet och media samt informera om kommunens ekonomi i övrigt. Års- och delårsredovisningar ska framställas utifrån de regelverk som finns och finnas tillgängliga för medborgare och allmänhet. Årsredovisningar hittar du här och delårsbokslut här.

Ekonomifunktionens uppdrag internt

Ekonomifunktionen är en stödfunktion till avdelningar, nämnder och styrelse. Funktionen ansvarar för att den ekonomiska administrationen fungerar utifrån lagkrav, politikens riktlinjer och i enlighet med de regler och anvisningar som finns. I uppdraget ingår att tillse att den löpande redovisningen fungerar, att politiken och de olika verksamheterna får den service som erfordras, att allmänheten får den service som kan förväntas. Ekonomifunktionen ansvarar även för upphandlings- och inköpsfrågor och utgör stöd för de kommunala verksamheterna inom området.
  
Utöver den löpande verksamheten ska ekonomifunktionen upprätta förslag till års- och delårsredovisningar. Ekonomifunktionen är sammanhållande för kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts arbete med budgetprocessen och tar fram förslag för års- och flerårsbudget till politiken för beslut. Dessutom sammanställs löpande ekonomiska uppföljningar av verksamheterna för kännedom till politikerna.

I uppdraget ingår även att utveckla rutiner och system för att effektivisera ekonomihanteringen, bedöma behovet och genomföra utbildningsinsatser inom områdena, säkerställa kvalitén på det egna arbetet samt arbeta aktivt med att utveckla den interna kontrollen och fungera som stöd i det arbetet till nämnder och styrelse.

I uppdraget ingår även controllerverksamhet för att följa upp, analysera, utvärdera och föreslå utvecklingsinsatser i ekonomiska frågor.


Publicerad: 2015-08-12 13:29. Ändrad: 2021-10-11 16:49.

Kontakt

Axel Landström

Ekonomichef / Ekonomiddjaoajvve / Ekonomiahoavdda

Telefon: 0971-17212
Epost:
axel.landstrom@jokkmokk.se

Ingela Eriksson Ström

Ekonom / Ekonoma / Ekonoma

Mobil: 0971-17198
Epost:
ingela.strom-eriksson@jokkmokk.se

Cecilia Pirak Kuoljok

Ekonom / Ekonoma / Ekonoma

Telefon: 0971-172 74
Epost:
cecilia.pirak@jokkmokk.se

Avgiftshandläggare

Telefon: 0971-171 39
Telefontid: 8:45-9:15

Evelina Andersson

Inköpssamordnare / Oasestimaktijdiddje

Telefon: 0971-172 20
Mobil: 076-137 74 57
Epost:
evelina.andersson@jokkmokk.se