Brandvarnare

För att hindra eller begränsa skador till följd av bränder bör varje byggnad som stadigvarande eller tillfälligt är avsedd att användas för bostadsändamål vara försedd med fast installerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande anordning för tidig varning vid brand.

Exempel på byggnader som tillfälligt används för bostadsändamål är fritidshus, övernattningsrum eller liknande utrymmen.
   Ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare, (vanligen fastighetsägare och hyresgäst), kan lämpligen klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna.
   Om inte annat avtalas bör ägaren svara för installation av brandvarnaren medan nyttjanderättshavaren svarar för skötsel av denna.

Olika typer av brandvarnare
Med brandvarnare avses en anordning som fortlöpande kan registrera kännetecken på en begynnande brand och avge varningssignal.
   För hörselskadade finns särskilda brandvarnare där larmsignalen vidarekopplas till ljus- eller vibrationsanordning, eller har en sådan frekvens att den kan uppfattas direkt.

Det finns två olika typer av brandvarnare:

  • Joniserande brandvarnare, vars detektor reagerar på förbränningsprodukternas ändring av strömflödet i en jonisationskammare.
  • Optiska brandvarnare, vars detektor reagerar på förbränningsprodukternas förmåga att absorbera eller sprida optisk strålning i en mätkammare.

Montering och skötsel
Inom varje bostadslägenhet bör det finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan. Brandvarnare bör placeras enligt bruksanvisning och på ett sådant sätt att brand kan upptäckas tidigt. Vidare bör brandvarnare placeras så att sovande personer kan väckas av larmsignalen.
   Kontroll av brandvarnares funktion bör ske regelbundet samt i de fall då bostaden inte använts under en längre tid. I de fall då brandvarnare innehåller batteri för strömförsörjning bör rutiner finnas för regelbundet byte av batterier.


Publicerad: 2014-07-01 17:10. Ändrad: 2019-08-15 15:46.