Nationella minoritetsspråk

För Jokkmokks kommun innebär det att samer inom kommunen ges möjlighet att använda samiska vid skriftliga och muntliga kontakter med kommunen och att kommunen lämnar muntligt svar och om du begär det så översätts beslut muntligt till samiska. Minoritetsspråkslagarna uppmärksammar särskilt förskolan och äldreomsorg.

Jokkmokks kommun har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk även skyldighet att beakta grundskyddet för övriga minoritetsspråk förutom samiskan - lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska. Grundskyddet innebär att du har rätt att använda dig av finska, meänkeli, jiddish och romani chib i kontakten med kommunen om ansvarig handläggare för ditt ärende behärskar något av språken.
Här kan du läsa mer om grundskyddet.

Förskoleverksamhet på det egna språket är mycket viktig för de nationella minoritetsspråkens bevarande eftersom barns språkinlärning är intensivast under åren före skolstarten. Lagstiftningen innebär att kommunerna i förvaltningsområdena för samiska respektive för finska och meänkieli ska ge föräldrar möjlighet att placera sina barn i förskoleverksamhet där hela eller väsentliga delar av verksamheten bedrivs på dessa språk.

När det gäller omsorgen om äldre är dessa ofta de starkaste språkbärarna och bärare av kultur och traditioner. Det är därför viktigt att de äldre som använder samiska, finska och meänkieli kan fortsätta att göra detta. Dessutom är modersmålet viktigt eftersom äldre kan förlora kunskaperna i det sist inlärda språket men behåller kunskaperna i det först inlärda språket. Enligt de nya lagarna ska kommunerna inom respektive förvaltningsområde erbjuda äldreomsorg där hela eller väsentliga delar av verksamheten bedrivs på samiska, finska eller meänkieli.
 
Jokkmokks kommun har tillsatt en minoritetsspråksgrupp och en minoritetsspråkshandläggare för arbetet med minoritetsspråksfrågor.
 
Som enskild eller förening kan du ansöka om minoritetsspråksmedel för projektet eller evenemang via kommunens e-tjänster. Som hjälp för ansökan så finns kommunens mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk här.

Ansökan sänds till:
Jokkmokks kommun
Minoritetsspråksgruppen
962 85 Jokkmokk
 

Publicerad: 2015-05-27 13:48. Ändrad: 2023-10-16 13:12.

Minoritetsspråksgruppen

Minoritetsspråksgruppen består av representanter för Jokkmokks kommun, samebyarna och sameföreningarna i Jokkmokk.
Minoritetsspråksgruppen är remissinstans för Jokkmokks minoritetsspråksarbete och föreslår fördelningen av de statliga minoritetsspråksmedlen.
 
Minoritetsspråksgruppen sammanträder ungefär fyra gånger per år och representanterna är:
Per-Stefan Labba (SV), Jokkmokks kommun.
Catharina Thuresdotter (S), Jokkmokks kommun.
Henrik Blind (MP), Jokkmokks kommun.
Jan-Erik Kuoljok, Samebyarna i Jokkmokk.
Lars-Miguel Utsi, Jokkmokks sameförening.

Marcus Sjaggo
Minoritetsspråkshandläggare
marcus.sjaggo@jokkmokk.se

Jåhkåmåhke kommuvnna ja rijkalasj unneplågo

 

Jåhkåmåhke kommuvnna ja rijkalasj unneplågo

 

Jåhkåmåhke kommuvnnaj mierkki sáme kommuvnan vatteduvvi máhttelisvuodav sámegielav adnet tjálalasj ja njálmálasj aktavuodajn kommuvnajn.  Kommuvnna vásstet njálmálattjat ja jus dån dav rávka de märrádus jårggåluvvá njálmálattjat sámegiellaj. Unneplågogiellalága tsuojgodi sierraláhkáj åvddåskåvlåv ja vuorrasijhuvsov.

 

Jåhkåmåhke kommuvnan la rijkalasj unneplågoj ja unneplågogiellalága milta aj välggogisvuohta vieledit vuodosuojev ietjá unneplågogielajda ietján gå sámegiella. Vuodosuodje mierkki dujna l riektá adnet suomagielav, meängielav, jiddish ja romagielav aktavuodan kommuvnajn jus åvdåsvásstediddje giehtadalle duv ássjen máhttá gielajs muhtemav.

 

 

 

Åvddåskåvllådoajmma ietjas giellaj la ihkeva ájnas rijkalasj unneplågogielaj bisodibmáj  danen gå mánáj giellaåhpadibme l tjavgamus jagijn skåvllåálgo åvddåla. Láhkaásadibme mierkki kommuvna tjuottjudusguovlojn sámegiellaj  ja suomagiellaj ja meängiellaj galggi äjgádijda vaddet máhttelisvuodav ietjasa mánájt biedjat åvddåskåvllådoajmmaj manna ålles jali ájnas dåjmas dájda gielajda dåjmaduvvá.

 

Vuorrasijhuvso gáktuj de vuorrasa li álu nannusamos giellaguodde ja kultuvra ja árbbedábij guodde. Danen la ájnas vuorrasappo gudi sámegielav, suoma gielav ja meängielav ságasti máhtti dåbelijguovlluj ságastit. Duodden iednegiella l ájnas danen gå vuorrasa máhtti láhppet máhttudagájt maŋemus åhpadum gielan valla bisodi máhttudagájt vuostasj åhpadum gielan. Ådå lágaj milta kommuvna galggi färttahasj tjuottjudusguovlon fállat vuorrasijhuvsov manna ålles jali ájnas dåjmas sámegiellaj, suomagiellaj jali meängiellaj dåjmaduvvá.

 

Jåhkåmåhke kommuvnna l unneplågogiellajuohkusav ja unneplågogiellagiehtadallev nammadam bargguj unneplågogiellaássjijda.

 

Aktugattjan jali siebrren dån máhta åhtsåt unneplågogiellabiednigij hárráj prosjevtajda jali ásadimijda kommunvna e-dievnatusáj.

 

Åtsålvisá rájaduvvi:

 

Jokkmokks kommun/Jåhkåmåhke kommuvnna

 

Minoritetsspråkgruppen/Unneplågogiellajuogos

 

962 85 Jokkmokk/Jåhkåmåhkke

 

Jåhkåmåhke gielda ja nášuvnnalaš veahádagat

Jåhkåmåhke gielda ja nášuvnnalaš veahádagat

 

Jåhkåmåhke gildii dát mearkkaša ahte sámit gielddas ožžot vejolašvuođa geavahit sámigiela čálalaš ja njálmmálaš oktavuođain gielddain ja ahte gielda addá njálmmálaš vástádusaid ja jus gáibidat de mearrádusat jorgaluvvot njálmmálaččat sámigillii. Veahádatgiellalágat beroštit erenoamážit ovdaskuvlla ja boarrásiiddivššu.

 

Lága nášuvnnalaš veahádagaid ja veahádatgielaid jelgii Jåhkåmåhke gielddas lea maid geatnegasvuohta váldit vuhtii vuođđosuoji iežá veahádatgielaide earret go sámigiela. Vuođđosuodji mearkkaša ahte dus lea vuoigatvuohta geavahit suomagiela, meänkiela, jiddisch ja romani chib go lea oktavuohta gielddain jus gieđahalli ovddasvástádusain máhttá ovttage dain gielain.

 

Ovdaskuvladoaibma iežas gillii lea oalle dehálaš nášuvnnalaš veahádatgielaid seailluheapmái danin go mánáid giellaoahppan lea intensiiva jagiid ovdal skuvlaálgima. Láhkaásahus mearkkaša ahte gielddat hálddahusguovllus sámigillii ja suomagillii ja meänkielii galgá addit vejolašvuođa váhnemiidda bidjat iežaset mánáid ovdaskuvladoibmii gos olles dahje mávssolas doaimmas jođihuvvo daid gielaide.

 

Mii guoská divššu vuorrasiin sii leat dávjá nannoseamos giellaguoddit ja guddet maid kultuvrra ja árbevieruid. Lea danin dehálaš ahte vuorrasat geat geavahit sámigiela, suomagiela ja meänkieli jotket dan dahkat. Dasa lassin eatnigiella lea dehálaš danin go vuorrasat sáhttet massit máhtu dan maŋemus oahppan gielas muhto doalahit máhtuid dan vuosttaš oahppan gielas. Ođđa lágaid jelgii gielddat juohke hálddahusguovllus galget fállat boarrásiiddivššu gos olles dahje mávssolas doaimmas jođihuvvo sámigillii, suomagillii dahje meänkielii.

 

Jåhkåmåhke gielda lea nammadan ovtta veahádatgiellajoavkku ja ovtta veahádatgiellagieđahalli bargat veahádatgiellaáššiiguin.

 

Ovttaskas olmmozon dhje searvin sáhtát ohcat unnitlogugiellaruda proseavttaide dahje doaluide giellda e-bálvalusa bokte.

Ohcamuš sáddejuvvo:

 

Jokkmokks kommun

Minoritetsspråksgruppen

962 85 Jokkmokk