Revisorerna

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man förtroendevalda revisorer till kommunrevisionen.

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige ansvarar för att kommuninnevånarnas pengar används på rätt sätt. Kommunfullmäktige har fått i uppdrag av väljarna att leda kommunens verksamhet. De beslut som fullmäktige fattar skall verkställas eller genomföras av de politiker som sitter i kommunstyrelsen eller någon av de andra nämnderna i kommunen. Fullmäktige ska sedan kontrollera att verksamheterna bedrivs på det sätt och med den ekonomi som de beslutat.

Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift. En kommunrevisor är liksom andra politiker vald av fullmäktige.
   Kommunrevisorerna granskar årligen all verksamhet inom kommunen och ska bedöma om nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet. Även om revisorerna oftast arbetar och uppträder som grupp är var och en ändå oberoende i förhållande till varandra. Till hjälp i granskningsarbetet anlitas sakkunnigt revisionsbiträde från PWC.
   Årligen genomförs en övergripande granskning av alla nämnder och av 
kommunstyrelsen samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskas tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning, inklusive granskning av kommunens årsredovisning och delårsrapport. Vid samtliga granskningar upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisionen.
   Med utgångspunkt från denna rapport upprättas en revisionsskrivelse (slutdokument) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse och till kommunfullmäktige. Eftersom arbetssättet i kommunrevisionen är framåtsyftande och utvecklingsinriktat är dialogen med de som granskas särskilt viktig. Den slutliga bedömningen görs i en revisionsberättelse där kommunfullmäktige föreslås bevilja eller, i undantagsfall, inte bevilja 
nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet.
   Det är fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet grundat, bland annat, på just revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer:

Claes Markusson, ordf. (S)
Gun Ek v ordf. (S)
Mandy Senger (Opol)
Viola Walkeapää, (SV)
Mattias Berglund, (Opol)
 

 


Publicerad: 2015-10-22 09:20. Ändrad: 2023-11-09 17:09.