Revisorerna

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man förtroendevalda revisorer till kommunrevisionen.

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige ansvarar för att kommuninnevånarnas pengar används på rätt sätt. Kommunfullmäktige har fått i uppdrag av väljarna att leda kommunens verksamhet. De beslut som fullmäktige fattar skall verkställas eller genomföras av de politiker som sitter i kommunstyrelsen eller någon av de andra nämnderna i kommunen. Fullmäktige ska sedan kontrollera att verksamheterna bedrivs på det sätt och med den ekonomi som de beslutat.

Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift. En kommunrevisor är liksom andra politiker vald av fullmäktige.
   Kommunrevisorerna granskar årligen all verksamhet inom kommunen och ska bedöma om nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet. Även om revisorerna oftast arbetar och uppträder som grupp är var och en ändå oberoende i förhållande till varandra. Till hjälp i granskningsarbetet anlitas sakkunnigt revisionsbiträde från PWC.
   Årligen genomförs en övergripande granskning av alla nämnder och av 
kommunstyrelsen samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskas tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning, inklusive granskning av kommunens årsredovisning och delårsrapport. Vid samtliga granskningar upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisionen.
   Med utgångspunkt från denna rapport upprättas en revisionsskrivelse (slutdokument) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse och till kommunfullmäktige. Eftersom arbetssättet i kommunrevisionen är framåtsyftande och utvecklingsinriktat är dialogen med de som granskas särskilt viktig. Den slutliga bedömningen görs i en revisionsberättelse där kommunfullmäktige föreslås bevilja eller, i undantagsfall, inte bevilja 
nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet.
   Det är fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet grundat, bland annat, på just revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer:

Claes Markusson, ordf. (S)
Gun Ek v ordf. (S)
Mandy Senger (Opol)
Viola Walkeapää, (SV)
Mattias Berglund, (Opol)
 

 


Publicerad: 2015-10-22 09:20. Ändrad: 2023-11-09 17:09.

Rapporter, dokument, redovisningar

 
2023
 

Revisionsrapport, Granskning av god ekonomisk hushållning per 2023-08-31

Slutdokument, Granskning av god ekonomisk hushållning per 2023-08-31

Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport per 2023-08-31

Förstudie, Intern kontroll avseende konsthantering 2023

Slutdokument, Förstudie intern kontroll avseende konsthantering 2023

Revisionsrapport, Granskning av informationssäkerhet 2023

Slutdokument, Granskning av informationssäkerhet 2023

Revisionsrapport, Granskning av digitalisering 2023

Slutdokument, Granskning av digitalisering 2023

Revisionsberättelse 2023

Revisorernas redogörelse 2023

Revisionsrapport, Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2023

Slutdokument, Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2023

Slutdokument, Grundläggande granskning av kultur- och fritidsnämnden 2023

Slutdokument, Grundläggande granskning av socialnämnden 2023

Slutdokument, Grundläggande granskning av samhällsbyggarnämnden 2023

Slutdokument, Grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2023

Slutdokument, Grundläggande granskning av norrbottens e-nämnd 2023

Slutdokument, Grundläggande granskning av gemensam överförmyndarnämnd 2023

Revisionsrapport, Granskning av god ekonomisk hushållning per 2023-12-31

Sakkunniga biträdets yttrande om årsredovisning per 2023-12-31

Granskningsredogörelse, AB Jokkmokkshus 2023

Granskningsrapport, AB Jokkmokkshus 2023

Granskningsredogörelse, Jokkmokks värmeverk AB 2023

Granskningsrapport, Jokkmokks värmeverk AB 2023

Granskningsrapport, Polcirkeln Lappland AB 2023

 
2022
 

Revisionsberättelse 2022

Revisorernas redogörelse 2022

Revisionsrapport, Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2022

Slutdokument, Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2022

Revisionsrapport, Granskning av god ekonomisk hushållning per 2022-12-31

Slutdokument, Granskning av god ekonomisk hushållning per 2022-12-31

Granskningsredogörelse, AB Jokkmokkshus 2022

Granskningsrapport, AB Jokkmokkshus 2022

Granskningsredogörelse, Jokkmokks värmeverk AB 2022

Granskningsrapport, Jokkmokks värmeverk AB 2022

Granskningsrapport, Polcirkeln Lappland AB 2022

Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport, 2022

Revisionsrapport, Granskning av god ekonomisk hushållning, 2022.docx

Utlåtande avseende delårsrapport, 2022

Revisionsrapport, Uppföljning av placerade barn och unga 2022

Slutdokument, Uppföljning av placerade barn och unga 2022

Revisionsrapport, Pensionshantering och redovisning 2022

Slutdokument,  Pensionshantering och redovisning 2022

 
2021
 

Rapport - God ekonomisk hushållning 2021 - Jokkmokk

Rapport - Grundläggande granskning KS o nämnder 2021 - Jokkmokk

Rapport - Årsredovisning 2021 - Jokkmokk

Revisionsberättelse 2021 - Jokkmokk

Revisionsrapport Delårsrapport Jokkmokk 2021

Revisionsrapport Likvärdig skola, J-mkk 2021

Revisorernas redogörelse Jokkmokks kommun 2021

Rev-rapport Öfm Jokkm -21

Slutdokument God ekonomisk hushållning Jokkmokk 2021

Slutdokument Grundläggande granskning Jokkmokk 2021

Slutdokument Likvärdig skola Jokkmokk 2021

Slutdokument Öfm J-mkk 2021

Utlåtande delårsrapport Jokkmokk 2021

Granskningsrapport Jokkmokks värmeverk 2021

Granskningsrapport Jokkmokkshus 2021

Grundläggande granskning 2021 AB Jokkmokkshus

Grundläggande granskning 2021 Jokkmokks värmeverk AB (1)