Gemensam värdegrund

Syftet med en gemensam värdegrund är att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun.

Värderingar är våra föreställningar om vad som har värde, vad vi uppfattar som gott, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt.
   Värderingar handlar om vad vi bör och inte bör göra och ligger till grund för våra ställningstaganden och handlingar.

RESPEKT. Alla som arbetar i Jokkmokks kommun ska bemöta andra med empati och prestigelöshet.

LIKA VÄRDE. Alla som arbetar i Jokkmokks kommun ska motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

ANSVAR. Alla som arbetar i Jokkmokks kommun ska genom god kommunikation medverka till att skapa ett gränsöverskridande klimat där inflytande, trygghet och arbetsglädje råder.


Publicerad: 2017-05-09 15:10. Ändrad: 2019-08-14 16:44.