Vision 2030

Visionsdokumentet ”Jokkmokk 2030” efterträder föregående måldokument ”Jokkmokk 2015”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har agerat arbetsgrupp för dokumentet som beslutats av Kommunfullmäktige.

Ladda ned hela visionsdokumentet Jokkmokk 2030 >

SYFTE OCH MÅL: Ökad attraktionskraft och nöjda medborgare

Jokkmokks kommuns syfte med det övergripande visionsdokumentet är att leda kommunen i riktning mot visionsformuleringen som innebär en ökande befolkning, ökande attraktionskraft, fler besökare, fler företagsetableringar och fler investeringar som genererar livskvalitet för kommunens invånare. Dokumentet ska ses som ett verktyg vid prioriteringar och innebär också en möjlighet att kunna utvärdera utvecklingen i kommunen i stort.

VISION: Jokkmokk - den självklara mötesplatsen på Polcirkeln

Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen - en mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. Gemensamt utvecklar vi ett attraktivt och värdeskapande samhälle.

VISIONSDOKUMENTETS DISPOSITION:
Dokumentet visualiseras i fem nivåer ur två perspektiv - medborgare och företagsamhet.

VISIONEN ÄR CENTRAL - Dokumentets disposition utgår från visionen som den övergripande eller centrala nivån för att sedan konkretiseras succesivt allt närmare verksamhetsnivåerna.

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR - Jokkmokks kommuns grundläggande värderingar ska genomsyra all verksamhet. De ska ingå i samtliga verksamhetsplaner eller motsvarande styrdokument. Samtliga kommunala organisationer och kommunala bolag ska beakta dessa i sin verksamhet.

TVÅ PERSPEKTIV - Dokumentet bygger på två kompletterande perspektiv, medborgare och företagsamhet, i syfte att nyansera priorit- erade insatsområden för fler målgrupper.

SEX INSATSOMRÅDEN - Insatserna i dokumentet samlas i sex insatsområden. Varje insatsområde innehåller ett flertal insatser som vidare ska adresseras i verksamhetsplaner eller andra styrdokument.

INSATSER - Dokumentets insatser är den mest konkreta nivån till vilken verksamheterna har att utforma uppdrag i sina respektive verksamhetsplaner eller andra styrdokument.

ARBETSPROCESS:
Under 2015 har ett antal arbetsmöten genomförts i syfte att utarbeta ramverket för det nya visionsdokumentet. Arbetet har skett i en process mellan arbetsgrupp och processled- ning där arbetsgruppens inspel och resonemang succesivt har bearbetats och förfinats. Det framarbetade förslaget till visionsdokument har varit föremål för remiss. De inkomna remissvaren har behandlats inom arbetsgruppen och visions- dokumentet har därefter färdigställts.

SYNKRONISERING LOKALT - REGIONALT:
”Jokkmokk 2030” ligger i linje med regionala utvecklingsstrategier. Möjligheterna att effektivt arbeta för en positiv utveckling i Jokkmokks kommun ökar väsentligt om lokala och regionala program harmoniserar. I första hand gäller detta RUS (Regional utvecklingsstrategi 2020).
   RUS ska, under programperioden till 2020, fungera som guide för utvecklingsinsatser och riktlinje för fördelningen av bland annat strukturfondsmedel.
   Jokkmokks kommuns visions- dokument sammanfaller till stor del med de prioriterade områdena inom RUS; sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning, utanförskap, inflyttning, nettoflyttning, unga, nya företag, lönesumma och bredband.

 

 


Publicerad: 2017-06-15 16:23. Ändrad: 2019-08-15 16:00.