Skicka in ansökan

Först gäller det att reda ut om det du tänker bygga behöver lov eller en enklare anmälan. Kanske behövs vare sig det ena eller det andra, men det vanligaste är att det behövs bygglov.

Åtgärder som behöver lov (bygglov, rivningslov eller marklov) är samlade under de två första rubrikerna. Det finns dock undantag från reglerna och det finns domar från domstolar som förtydligat om vissa åtgärder behöver lov eller inte, dessa undantag hittar ni under rubrik tre. Anmälningar och strandskydd se under de två sista rubrikerna.

Bygglov

Är en del i den process som ger tillstånd att bygga eller genomföra projekt. I plan- och bygglagen, 9 kap (SFS 2010:900) och i 6 kap plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) regleras vad som behöver bygglov.

Det behövs bygglov för:

 • Nybyggnad.
 • Tillbyggnad.
 • Ändring av byggnad till ett väsentligt annat ändamål.
 • Inredning av en ny bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri och som sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar lokalen.
 • Skyltar och ljusanordningar (gäller endast inom planlagt område).
 • Flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar.
 • Byta färg och material eller annan yttre förändring som påverkar byggnadens utseende (gäller endast inom planlagt område).

Det finns undantag från behovet av bygglov för en- och tvåbostadshus, de så kallade "friggebodsreglerna". (Se friggebodsregler under fliken småhus.) Det finns också undantag för åtgärder och byggen utanför planlagt område.

Anläggning

I plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) regleras alla anläggningar som behöver bygglov.

Det behövs bygglov för att flytta, anordna, inrätta, uppföra eller väsentligt ändra:

 • Murar och stödmurar som är högre än 0.5 m.
 • Plank över 1,1m.
 • Täta staket, spaljéer eller pergola som har mindre än hälften luft/öppet behöver bygglov.
 • Vissa plank placerade vid en- och tvåbostadshus behöver inte bygglov (se friggebodsreglerna under fliken småhus).
 • Parkeringsplatser utomhusMaterialgårdar och upplag (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid).
 • Radio- eller telemaster eller torn. Undantaget är små anläggningar för en fastighets eget behov och mindre antenner (rörantenner under 5 m och lådformiga antenner mindre än 0,5 kvadratmeter).
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra (undantaget en liten anläggning för en fastighets eget behov). Läs mer under brandfarlig vara.
 • Transformatorstationer.Idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad och golfbanor.

Följande behöver INTE bygglov:

Anmälan

Vissa vanliga åtgärder kan låta som de behöver anmälan men som vi vill förtydliga inte behöver det. Följande behöver alltså INTE anmälan:

 • Flytt av kök eller badrum.
 • Ta upp hål eller helt riva en vägg, om det inte är en bärande vägg eller är en brandvägg.Ta bort eller flytta ett glasparti inomhus (om det inte är en del i brandskyddet).

Strandskydd

Ibland behövs vare sig lov eller anmälan, men dispens från strandskyddet. Finns i några få områden som inte har detaljplan. Du kan se om det finns i detaljplanen för din tomt.


Publicerad: 2014-10-27 10:35. Ändrad: 2014-10-27 10:41.