Balkonger

Nya balkonger på befintliga hus behöver bygglov. Även inglasning av balkonger behöver bygglov. En balkong är för många en privat oas, men den är samtidigt också en viktig del av byggnadens arkitektur och en del av det offentliga rummets stadsliv. Om man vill bygga nya balkonger på ett befintligt hus vägs därför både enskilda och allmänna intressen in vid bygglovsansökan.

Läs mer om hur bygglovsprocessen går till under fliken Processen.

Nya balkonger

Vid eventuella tillägg, med exempelvis nya balkonger, ska dessa göras med varsamhet och anpassas till den befintliga byggnadens värden. Ju högre klassning en byggnad har, ju högre är kraven på anpassning och förbud mot förvanskning.

För att bygglov för nya balkonger ska kunna ges behövs ett mycket väl genomarbetat förslag av hög arkitektonisk kvalitet anpassat till både byggnaden och omgivningen. Tänk särskilt på proportioner, symmetri och fasadindelning samt färg, form och materialval. Även utformningen av detaljer som konstruktiva infästningar och räcken ska vara väl genomarbetade, dekorativa och av hög kvalitet.

Tänk också på att visa grannarna hänsyn. Ökad insyn till enkelsidiga och mindre lägenheter vägs särskilt in vid frågan om bygglov.

När det är fråga om balkonger mot gata, park eller vatten måste det dessutom finnas särskilda skäl för att det enskilda intresset ska väga upp det allmänna. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara att många byggnader på gatan redan har balkonger och att byggnaden redan tidigare genomgått exteriöra förändringar.

Renovering av balkonger

Det behövs inte bygglov för att renovera balkonger om inte utseendet förändras. Men om du ska förändra den bärande konstruktionen behövs en anmälan. Om det finns behov av byggbodar under ombyggnaden behöver dessa ett bygglov även om inte själva renoveringen behöver lov. Tänk på att eventuella ställningar på annans mark än den egna behöver tillstånd från fastighetsägaren.

Inglasning av balkonger

Balkonger kan vara utformade på olika sätt, som utanpåliggande, indragna eller delvis indragna i fasaden. Balkonger indragna i fasaden kan vara lämpliga att glasa in, medan helt eller delvis utanpåliggande balkonger sällan lämpar sig för inglasning.

Det är viktigt att inglasningen görs med hög kvalitet och på ett enhetligt sätt. När det gäller flerbostadshus bör samma system användas för samtliga balkonger som ska glasas in, även om genomförandet sker successivt.

  • Helt indragna balkonger lämpar sig bäst att glasa in. Helt utanpåliggande balkonger är oftast olämpliga att glasa in, men de kan vara lämpliga att glasa in om de har hela sidor och tak, eller om de avslutas med tak över översta balkongen och har ett vertikalt stolpverk.
  • De ursprungliga balkongfronterna bör oftast bevaras eller efterliknas eftersom utseendet utgör en del av husets karaktär.
  • Inglasningens utformning bör ge ett lätt intryck, gärna utan synliga ramar kring glaset.
  • Färgade glas eller spegelglas är olämpliga.
  • Inglasningen bör vara lätt att ta bort och lätt att öppna.

Några typer av lägen där det är olämpligt att göra balkonginglasningar:

  • Byggnader mot vattnet som alltid varit föremål för extra omsorg kring detaljutformningen.
  • Skyddsvärda byggnaders utsmyckade balkongerBalkonger över hörn, vanliga på byggnader från 1930- och 40-taletHus i smalhusförstaden från 30- och 40-talen.

Brandskydd

Tänk på att inglasningen av en balkong ställer krav på särskilt brandskydd. Detta ska redovisas i en brandskyddsbeskrivning. När balkonger förses med inglasningar kan risken för brand öka, så att brand och brandgas kan spridas mellan bostadslägenheter.

I Boverkets byggregler finns bestämmelser hur detta ska utföras. Tänk också på att balkongen ofta är den alternativa utrymningsvägen om trapphuset är rökfyllt vid brand. En öppning på ca 1,2 m rekommenderas för att klara nödutrymning via balkongen.


Publicerad: 2014-10-27 16:18. Ändrad: 2014-10-27 16:24.