Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

I samband med kontrollen är det viktigt att ge förslag om vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det medför sämre inomhusklimat. Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången eller vid ombyggnad av ett existerande ventilationssystem.
Obligatorisk ventilationkontroll och en tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö".
Målet är att samtliga byggnader, år 2015, där människor vistas ofta eller under längre tid, ska ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att inomhusklimatet blir sämre.

Olika intervaller

Existerande byggnader (utom en- och två bostadshus) ska kontrolleras regelbundet med intervaller som anges i Boverkets Författningssamling (BFS 2011:16).

Besiktningsintervall 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation.

Besiktningsintervall 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.


Publicerad: 2014-11-05 09:49. Ändrad: 2019-08-13 13:35.