Vindsinredning

För att inreda vinden, göra taklyft, bygga nya takkupor eller takfönster behövs bygglov. Detaljplaner bestämmer begränsningarna om det är möjligt. Varje byggnad har sina egna arkitektoniska möjligheter och plan- och bygglagen har därutöver också flera byggtekniska krav som behöver lösas inför bygglov respektive startbesked.

Vi har tagit fram en checklista för dig som planerar att inreda vinden med nya lägenheter i ett flerbostadshus.
Läs gärna om hur hela bygglovsprocessen går till under Processen.

Detaljplanen

Sök upp din fastighet, där kan du ta fram vad som gäller för just den. De allra flesta detaljplaner reglerar hur hög en byggnad får vara och hur många våningar den får ha. Ibland står det också som en särskild bestämmelse att vinden inte får inredas.
Om du planerar att inte bara bygga normala takkupor utan att höja taket för att få en tillfredsställande planlösning, eller bättre invändig takhöjd, räknas detta inte som en inredning av vinden utan som en påbyggnad.
Läs mer hur du räknar ut byggnadens höjd och antalet våningar via länkarna nedan.
Det är ofta svårt att tyda ut äldre planer med ålderdomligt språk, så kontakta oss gärna för hjälp med tolkningen. Att vindsinredningen ryms inom detaljplanens bestämmelser är en förutsättning för att få bygglov.

Anpassning till byggnadens kulturhistoriska värde

För att få bygglov behöver också den nya vindsinredningen eller taklyftet och eventuella nya takkupor, takfönster och takaltaner vara anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde. Det är viktigt att visa hänsyn till befintliga byggnadsdelar som torn, frontespiser och karakteristiska detaljer. När du planerar nya element på taket tänk särskilt på proportioner, symmetri och indelning.
Takkupor kan exempelvis med fördel ta upp former och detaljer som redan finns på byggnaden. Under vissa tidsperioder och i vissa typer av byggnader byggdes inte takkupor och det kan då vara svårt att hitta stilmässiga förebilder till nya takkupor i sådana hus. Takkupor i hörn ska undvikas då dessa är särskilt svåra att anpassa till befintliga tak både utformningsmässigt och byggtekniskt. För att inte dominera taket brukar normalt takkupor som rymmer ett fönster och som upprepas mellan varannan takstol fungera som tumregel.
En glasyta som under dagtid inte märks så mycket kan när mörkret fallit och ljuset tänts bli markant synlig. Därför bör takfönster göras mindre än befintliga fönster för att inte dominera taket. I fastigheter med kungsvåning eller med brutet tak, där det är det övre vindsetaget som ska inredas, kan det vara speciellt svårt att utforma ljusinsläpp. Små takfönster kan vara en möjlig lösning.
Takaltaner/takterrasser ingår mycket sällan i den äldre bebyggelsens originalarkitektur. Det är därför med stor försiktighet man ska tillföra dessa element för att inte förvanska befintlig byggnad. Om man ändå vill utföra en altan ska denna förläggas mot gården, så att inte heller gaturummet påverkas. För att altanen inte ska vara dominerande i takfallet bör den utformas så att den inte skär in i flera takfall samtidigt och inte heller placeras för nära takfoten så att ett högt räcke blir synligt.

Lämplig för ändamålet

Ett annat krav för att få bygglov är att vinden ska vara lämplig för ändamålet. För att en vind ska kunna betraktas som inredningsbar som bostad måste den hålla vissa invändiga takhöjder, så kallade rumshöjder. Enligt gällande byggregler ska rumshöjden i bostäder inte understiga 2,4 m vid horisontella delar och 1,9 m under snedtak. För att rummen ska anses som möblerbara bör minst halva den inredningsbara arean ha den högre rumshöjden.
I Svensk Standard (SIS) redovisas hur man räknar ut olika areor och höjder. SIS böcker finns ofta att låna på biblioteket.

Kontrollansvarig

För att få bygglov behövs även uppgifter om vem som är kontrollansvarig.

Brandskydd och utrymningsvägar

En bostadslägenhet måste kunna utrymmas om det börjar brinna. Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar ska finnas. Om bostaden har fler än ett våningsplan, exempelvis en etagelägenhet, måste det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. Det normala är att varje våningsplan behöver tillgång till trapphuset. Fönster får under vissa förutsättningar utgöra utrymningsväg ihop med räddningstjänstens stegar.
Risken för spridning av brand mellan närliggande lägenheter eller byggnader ska begränsas. Detta medför bland annat att väggar mellan lägenheter, golv, tak och ventilationssystem samt ibland även fönster måste konstrueras på ett visst sätt.
Utförliga regler för brandskydd finns i Boverkets byggregler, BBR.
En lösning för hur brandskyddet är löst behöver visas i en så kallad brandskyddsdokumentation. Den behövs formellt inte för att få bygglov, men är ett krav för att få ett startbesked för att påbörja bygget. Vi rekommenderar därför att ta fram en sådan i ett tidigt skede för att inte försena eller försvåra bygget senare.

Ljudisolering

Vid vindsinredning måste du även försäkra sig om att Boverkets ljudisoleringskrav uppfylls. Detta är speciellt viktigt då angränsande rum i separata lägenheter har olika funktioner, till exempel när ett rum för vila ligger direkt under ett kök. En lösning för hur ljudet är löst ska framgå av konstruktionsritningarna. Dessa behövs formellt inte för att få bygglov, men är ett krav för att få ett startbesked för att påbörja bygget. Vi rekommenderar därför att ha med detta tidigt i projekteringen för att inte försena eller försvåra bygget senare.

Konstruktion

Naturligtvis behöver bjälklaget på vinden klara av den nya belastningen vid en inredning. Om nya trappor eller hisschakt tas upp behöver vanligtvis befintliga bjälkar växlas av. I vissa fall behöver befintliga takbjälkar också växlas av för att takkuporna ska anpassas till planlösning och fasader. Taket får nya hål när takkupor, takfönster och takaltaner byggs och tätheten behöver säkras. Allt detta ska projekteras och visas i konstruktionsritningar och detaljritningar. Dessa behövs formellt inte för att få bygglov, men är ett krav för att få ett startbesked för att påbörja bygget.

Övriga handlingar

Inför startbeskedet behöver dessutom förslag till kontrollplan och uppgifter om färdigställandeskydd tas fram.


Publicerad: 2014-11-05 10:11. Ändrad: 2019-08-13 13:32.

Relaterat

SIS hemsida