Skyltar och vepor

En skylt är en tavelliknande anordning med information, ofta upplyst.

Banderoll

En banderoll är en långsmal tillfällig reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. Den placeras oftast direkt mot en fasad eller över en gata. Banderoller behöver bygglov precis som skyltar.

Vepor

Vepor kallas ibland de tillfälliga reklamskyltar som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. De är ofta stora och täcker hela eller delar av en fasad. Vepor behöver bygglov precis som skyltar.

Genrellt skyltar, banderoller och vepor

Skyltar behöver bygglov inom planlagt område.
För objekt som liknar skyltar, exempelvis flaggor, så behöver en standardutformad flagga i textil på stång inget bygglov.
En flaggskylt (skylt monterad vinkelrätt mot fasad och tillverkad i oböjligt material) behöver bygglov.
En flagga med budskap, som är större än 1.5 kvm, behöver bygglov - exempelvis en flagga med varumärke eller reklam.

Viktigt att tänka på vid utformning och placering:

  • Anpassa skylten till byggnadens arkitektur och detaljer. Det handlar till exempel om hur stor skylten är och var den placeras i förhållande till fönster och dörrar och att listverk lämnas fria. Samordna form, färg och storlek om det finns andra skyltar på byggnaden. Använd skyltplatser på byggnader som redan är utpekade.
  • Placera i första hand skylten vid verksamhetens entré eller ovanför fönster i bottenvåningen. Skylta med måtta och undvik hänvisningsskyltar (exempelvis pilar som leder fram till entrén). Tänk på att byggnaden och andra verksamheter också ska komma till sin rätt. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
  • Utforma skylten med samma höga kvalitet som byggnaden den ska sitta på. Ju fler som kommer att se skylten, desto viktigare är att den håller hög kvalitet.
  • Konstruktionen ska hålla för belastning i form av vind och nederbörd. Skyltar bör utföras i material och med en konstruktion som kan underhållas och åldras vackert.
  • Sträva efter tydlig text och tilltalande grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll och läsas av den som har nedsatt syn.
  • Anpassa skyltars ljus och eventuellt ljud från tekniken så att boende inte störs.
  • Undvik blinkande, rörliga och ljudande skyltar som kan störa trafiksäkerheten. Skylten får inte utformas så att den liknar trafiksignaler, vägmärken eller utryckningsfordonens ljussignaler.
  • Skylten får inte heller hindra framkomligheten på trottoarer, gångvägar eller vid, exempelvis. återvinningsstationer.
  • Anpassa skylten efter gaturummet, till exempel genom att koncentrera ljuset från skyltarna kring entrévåningen och gatans nivå.
  • Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar och vid eventuella övriga vattenrum. Undvik att skylta längs med, och i, vatten - exempelvis längs kajer och broar.

Publicerad: 2014-11-05 10:58. Ändrad: 2019-08-13 12:01.