Fysisk planering

Kommunerna ansvarar för att planlägga för mark- och vattenanvändningen inom sina geografiska gränser. Det betyder att kommunen har huvudansvaret för den planering som sker enligt plan- och bygglagen (PBL). Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön och kommunens markområden på ett håll­bart och klimat­smart sätt. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Detaljplanerupprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan ger byggrätt och är juridiskt bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga.

Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande, men inte lika omfattande. Områdesbestämmelser används när endast ett fåtal frågor inom ett begränsat område behöver regleras. De kan bland annat användas för att skydda kulturellt värdefulla områden eller riksintressen. De kan också på mer detaljerad nivå reglera bygglovsplikt i befintlig bebyggelse


Publicerad: 2016-09-28 14:02. Ändrad: 2022-02-24 13:16.

Matilda Johansson, planarkitekt/samhällstrateg
Telefon: 0971-17177
Epost: matilda.johansson@jokkmokk.se