LIS-plan

Strandskydd och landsbygdsutveckling - Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun

En ny LIS-plan, Strandskydd och landsbygdsutveckling – Uppdatering av tematiskt tillägg till översiktsplan för Jokkmokks kommun har 2021-11-01 blivit antagen av kommunfullmäktige. Beslutet vann laga kraft 2021-12-01.

Syftet med det tematiska tillägget till översiktsplanen är peka ut områden där det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. Planen är en uppdatering av det tematiska tillägget för strandskydd och landsbygdsutveckling som antogs 2014. Sammantaget omfattar nu LIS-planen 60 utredda LIS-områden i kommunen.

Tillägget till översiktsplanen är en viljeinriktning för kommunens framtida användning av vattendrag och strandområden vilket ger ett mer ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i Jokkmokks kommun. Samtidigt ger det förutsättningar till ett långsiktigt och hållbart skydd av natur- och friluftsvärden för strand- och vattenområden. Planen är en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut och ett dialogverktyg mellan stat och kommun, angående allmänna intressen.

Till planen hör följande handlingar:

LIS-områdena finns även i en karttjänst på kommunens webbatlas som är tillgänglig för alla:

https://geoportal.jokkmokk.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=e3a882feba25452db92939e8e52b4da4 

 

 

 


Publicerad: 2019-07-01 16:55. Ändrad: 2024-03-25 15:24.