Detaljplan för Älvsborg 1:47

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Överklagad.

antagande bild.png

Planens syfte och huvuddrag

Syfte med planen är att pröva förutsättningarna av industriverksamhet för serverhallar inom området. Tilltänkta planområdet omfattar fastigheten Älvsborg 1:47 med en ytareal på ca 100 ha. Planområdet är beläget ca 5 kilometer norr om centrala Jokkmokk och är sedan tidigare oexploaterat och ej detaljplanelagt.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Till planförslaget hör följande handlingar:

Att överklaga beslutet

För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 25:e september 2023. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se.  Märk överklagandet med diarienr 2020:76. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.


Publicerad: 2022-02-23 07:00. Ändrad: 2023-10-02 13:08.