Detaljplan för Älvsborg 1:47

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Laga kraft fr.o.m. 2024-02-23.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-31 § 73 att anta rubricerad detaljplan. Länsstyrelsen beslutade 2023-09-25 enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att inte överpröva kommunens antagandebeslut.

Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet 2024-02-05. Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2024-02-23.

imagea6jle.png

Planens syfte och huvuddrag

Syfte med planen är att pröva förutsättningarna av industriverksamhet för serverhallar inom området. Tilltänkta planområdet omfattar fastigheten Älvsborg 1:47 med en ytareal på ca 100 ha. Planområdet är beläget ca 5 kilometer norr om centrala Jokkmokk och är sedan tidigare oexploaterat och ej detaljplanelagt.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Till planförslaget hör följande handlingar:

 


Publicerad: 2022-02-23 07:00. Ändrad: 2024-03-06 11:40.