Detaljplan för Kyrkostaden 1:744

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Granskning pågår mellan den 18 januari och 1 februari 2021.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel och möjliggöra utbyggnad och utveckling av pågående handelsverksamhet.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2020-12-15 - 2021-01-11. Efter samrådet har planhandlingarna bearbetats.

Till granskningshandlingarna hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 1 februari 2021. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarienr 2020:180.

Om du inte svarar i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 


Publicerad: 2020-12-15 08:34. Ändrad: 2021-01-18 08:30.