Detaljplan för Björksta 1:15

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Laga kraft fr.o.m. 2024-04-15.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-03-21 § 27 att anta rubricerad detaljplan.

Länsstyrelsen beslutade 2024-04-15 enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att inte överpröva kommunens antagandebeslut.

Kommunfullmäktiges beslut har inte överklagats till Mark- och miljödomstolen.

imagea6jle.png

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för industriverksamhet och kontor. Området är beläget i efter Industrivägen, i Forsmarks industriområde. Området är sedan tidigare planlagt för skola men har i praktiken aldrig använts för det syftet, befintlig verksamhet är idag därför planstridig och i och med detta föreslås detaljplanen ändras.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Planhandlingarna har tagits fram i samarbete med PE Arkitektur på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Till planförslaget hör följande handlingar:

 


Publicerad: 2023-10-17 09:16. Ändrad: 2024-04-25 13:33.