Detaljplan för Björksta 1:15

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Granskning pågår från 20:e december 2023 till 31:a januari 2024.

Processbild.png

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för industriverksamhet och kontor. Området är beläget i efter Industrivägen, i Forsmarks industriområde. Området är sedan tidigare planlagt för skola men har i praktiken aldrig använts för det syftet, befintlig verksamhet är idag därför planstridig och i och med detta föreslås detaljplanen ändras.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Planhandlingarna har tagits fram av PE Arkitektur på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Tiill planförslaget hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen senast den 31:a januari 2024 till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och diarienr 2022:502

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen

 

 


Publicerad: 2023-10-17 09:16. Ändrad: 2023-12-20 08:00.