Detaljplan för del av Kvarteret Tranan

Kyrkostaden 1:694 m.fl. Jokkmokks kommun

Status:

Samhällsbyggarnämnden har 2017-04-20 antagit detaljplan för del av KVARTERET TRANAN (Kyrkostaden 1:694 m.fl), Jokkmokks kommun.

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet berör ett mindre industriområde i sydvästra delen av Jokkmokks tätort. Detaljplanens syfte är att utöka kvarteret Tranan österut och söderut för att möjliggöra expansion av befintlig verksamhet. I gällande detaljplan åtskiljs kvarteret Tranan och kvarteret Skatan av en parkremsa. Denna tas bort och införlivas i den nya markanvändningen Z – verksamheter. Det gör även det parkområde som i gällande plan inhyser elledningsstråket. 

 

Planhandlingarna har tagits fram MAF Arkitektkontor på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till granskningshandlingarna hör Samrådsredogörelse, Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 


Publicerad: 2017-02-07 15:12. Ändrad: 2017-04-26 14:45. Ansvarig: Sara Hellis