Detaljplan för gamla Gymnastiksalen

del av Kåbdalis 4:75, inom Jokkmokks kommun

Status

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017.

Planens syfte
Det aktuella förslaget handlar om att möjliggöra inredningen av uthyrningslägenheter i den gamla gymnastiksalen i Kåbdalis. Detaljplanen ändrar användningen av marken från "Allmänt ändamål" till "Centrum och Bostäder". Syftet är också att införa delar av "Vägplan för E45 Kåbdalis - trafiksäkerhetshöjande åtgärder" i detaljplanen.

Planhandlingarna har tagits fram av Nordmark och Nordmark Arkitekter. Till granskningshandlingarna hör planbeskrivning, plankarta och samrådsredogörelse.

Planen upprättas med utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Byte av förfarande har skett efter samråd från standardförfarande till utökat förfarande med anledning av att planområdet utökats samt att bestämmelse om upphävande av strandskydd införts på plankartan. Detaljplanen kungörs därmed innan granskning.

Preliminär tidsplan för detaljplanen:
Samråd          april-maj 2017
Granskning    september
Antagande     oktober
Laga kraft      november

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 22:a september 2017. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarienr 2017:72.


Publicerad: 2017-04-25 10:30. Ändrad: 2017-04-25 10:45.