Detaljplan för Kåbdalis 2:2 mfl

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration planförslag: wusp Arkitekter

Status: 
Kommunfullmäktige har 2021-04-26 antagit detaljplan för Kåbdalis 2:2 m.fl, inom Jokkmokks kommun. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 4 maj 2021.

Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att utveckla en trivsam och hållbar friluftsmiljö med utgångspunkt i befintliga värden samtidigt som nya kvaliteter tillförs. Planen möjliggör i huvudsak en expansion med nya nedfarter, ny bebyggelse i form av bostäder, fritidshus, restaurang-, hotell- och servicebyggnader samt områden för handel- och husvagnscamping. Förslaget innehåller ca 150 antal småhus och ett 50 tal radhus.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av wusp arkitekter på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Att överklaga beslutet

För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

 

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 25 maj 2021. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se.  Märk överklagandet med Diarienr. 2017:880. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg, Jokkmokks kommun
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se, tel. 0971 17176

 


Publicerad: 2020-03-04 08:23. Ändrad: 2021-05-04 14:35.