Detaljplan för Kåbdalis 2:2 mfl

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration planförslag: Wusp Arkitekter

Status:
Samråd pågår mellan den 4 och 25 mars 2020.

image.png

Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att skapa förutsättningar för expansion av skidbacke, ny bebyggelse i form av bostäder, fritidshus, restaurang-, hotell- och servicebyggnader samt områden för handel- och husvagnscamping

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av wusp arkitekter på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 25:e mars 2020. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarienr 2017:880.


Publicerad: 2020-03-04 08:23. Ändrad: 2020-03-11 12:04.