Detaljplan för Kvikkjokk 3:23-1

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration: Illustration på hur en hotellbyggnad skulle kunna utformas, Nordmark & Nordmark

Status: Granskning pågår mellan 26 juli 2023 och 30 augusti 2023.

Processbild.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för turistisk
verksamhet i form av hotell- och serviceverksamhet inom planområdet.

Berört område är beläget i den gamla bykärnan av Kvikkjokk och omfattar
fastigheten Kvikkjokk 3:23 del 1.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av exploatören. Till planförslaget hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen senast den 30 augusti 2023 till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och diarienr 2020:944

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.


Publicerad: 2022-12-21 08:03. Ändrad: 2023-08-17 11:39.