Detaljplan för Kvikkjokk 3:23-1

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration: Illustration på hur en hotellbyggnad skulle kunna utformas, Nordmark & Nordmark

Status: Antagen av KF 2024-02-26. Överklagandetiden pågår till och med 26:e mars 2024. 

antagande bild.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för turistisk
verksamhet i form av hotell- och serviceverksamhet inom planområdet.

Berört område är beläget i den gamla bykärnan av Kvikkjokk och omfattar
fastigheten Kvikkjokk 3:23 del 1.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av exploatören. Till planförslaget hör följande handlingar:

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 26:e mars 2024.

Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk överklagandet med diarienr 2020:944. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.


Publicerad: 2022-12-21 08:03. Ändrad: 2024-03-06 07:53.