Detaljplan för Kvikkjokk 3:42

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration: Förslag på hur hur området skulle kunna utformas, Nordmark & Nordmark

Status: Granskning pågår mellan 26 juli 2023 och 30 augusti 2023.

Processbild.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidareutveckling av befintlig
husvagnscamping med ytor för uppställningsplatser, stugor för uthyrning
samt servicefunktioner.

Kvikkjokk 3:42 omfattar husvagnscamping med servicebyggnader m.m.
Berört område är beläget vid Kvikkjokksdeltat vid infarten till byn Kvikkjokk
och omfattar fastigheterna Kvikkjokk 3:42 och Kvikkjokk 3:23-5.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av exploatören. Till planförslaget hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen senast den 30 augusti 2023 till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och diarienr 2021:873

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

 


Publicerad: 2022-12-21 08:00. Ändrad: 2023-08-17 11:40.