Detaljplan för Kvikkjokk helikopterflygplats, Årrenjarka 2:3 m.fl.

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Granskning pågår mellan 23 maj till 6 juni 2023.

Processbild.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att upprätthålla planmässiga förutsättningar för flygtrafik genom att möjliggöra utökad byggrätt och parkering. Berört område är beläget i Kvikkjokks södra del. Den planerade verksamheten avsedd att bestå av flygtrafik, hangar, personalutrymmen, komplementbyggnader och parkeringar.

Planen upprättas med ett standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av Norconsult på uppdrag av kommunen. Till planförslaget hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen senast den 6 juni 2023 till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och diarienr 2022:27.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

 


Publicerad: 2023-03-07 14:08. Ändrad: 2023-05-23 08:00.