Detaljplan för Kvikkjokk helikopterflygplats, Årrenjarka 2:3 m.fl.

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 21:a mars 2024. Överklagandeperiod pågår till och med 15:e mars 2024

antagande bild.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att upprätthålla planmässiga förutsättningar för flygtrafik genom att möjliggöra utökad byggrätt och parkering. Berört område är beläget i Kvikkjokks södra del. Den planerade verksamheten avsedd att bestå av flygtrafik, hangar, personalutrymmen, komplementbyggnader och parkeringar.

Planen upprättas med ett standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram i samarbete med Norconsult på uppdrag av kommunen. Till planförslaget hör följande handlingar:

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 15:e april 2024.

Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk överklagandet med diarienr 2022:27. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.

 


Publicerad: 2023-03-07 14:08. Ändrad: 2024-03-26 08:52.