Detaljplan för Polstjärnan, del av Kyrkostaden 1:2

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Granskning pågår mellan 1 mars till 29 mars 2023.

Processbild.png

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för centrumverksamhet och verksamheter i området. Berört område är beläget i centrala Jokkmokk, mellan Kyrkovägen och Bokenskolan. Den planerade verksamheten är avsedd att bestå av kontor, verkstad och driftcentral.

Planen upprättas med ett utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingar har tagits fram av Norconsult på uppdrag av kommunen. Till planhandlingarna hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslagen får framföra dessa senast den 29:e mars 2023 till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller e-mail med ärende och diarienr 2022:158.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.


Publicerad: 2022-12-14 07:00. Ändrad: 2023-03-01 07:07.