Detaljplan för Polstjärnan, del av Kyrkostaden 1:2

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Lagakraft  

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-12 § 51 att anta rubricerad detaljplan.
Länsstyrelsen beslutade 2023-07-04 enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen att inte
överpröva kommunens antagandebeslut.
Kommunfullmäktiges beslut har inte överklagats till Mark- och miljödomstolen.
Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2023-07-10.

imagea6jle.png

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för centrumverksamhet och verksamheter i området. Berört område är beläget i centrala Jokkmokk, mellan Kyrkovägen och Bokenskolan. Den planerade verksamheten är avsedd att bestå av kontor, verkstad och driftcentral.

 


Publicerad: 2022-12-14 07:00. Ändrad: 2023-12-14 10:17.