Detaljplan för Kyrkostaden 1:2 m.fl., Område 1, inom Nyborg

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration planområde Nyborg

Status:

Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-12-16 § 131 att anta detaljplan för del av fastigheten Kyrkostaden 1:2 m.fl., Område 1, inom Nyborg, Jokkmokks kommun. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 2021-12-20. Planen har vunnit laga kraft. 


blobid0.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. 

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 Till antagande hör följande handlingar:

 


Publicerad: 2018-04-24 10:33. Ändrad: 2022-05-12 07:57.