Detaljplan för Kyrkostaden 1:2 m.fl., Område 1, inom Nyborg

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration planområde Nyborg

Status:

Samhällsbyggarnämnden beslutade 2021-12-16 § 131 att anta detaljplan för del av fastigheten Kyrkostaden 1:2 m.fl., Område 1, inom Nyborg, Jokkmokks kommun. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 2021-12-20.


blobid0.png

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. 

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 Till antagande hör följande handlingar:

Att överklaga beslutet
För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.


Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 11 januari 2022. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk överklagandet med diarienr 2020:693. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.


I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.


Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.


Publicerad: 2018-04-24 10:33. Ändrad: 2021-12-21 10:49.