Detaljplan Kvikkjokk 3:2

Jokkmokks kommun, Norrbottens län


Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 Jokkmokks kommun, Norrbottens län. 


Status: Granskning pågår mellan 10:e mars och 14:e april 2021.  
 Detaljplan, granskning.jpg

Planens syfte och huvuddrag 
Det aktuella förslaget handlar om att möjliggöra område för fritidshus/bostäder. Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna har tagits fram på uppdrag av fastighetsägaren i planområdet. Till granskningshandlingarna hör följande handlingar:


Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 14 april 2021. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarienr 2017:71. Om du inte svarar i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Publicerad: 2019-09-17 13:44. Ändrad: 2021-03-10 09:03.