Detaljplan Vaikijaur 3:18

Jokkmokks kommun

Status:

Granskning pågår mellan 14 juli och 27 augusti 2020.

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet. Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner. 

Efter samrådet har en samrådsredogörelse upprättats och planhandlingar bearbetats, enligt redovisning i samrådsredogörelsen. 

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa senast den 27 augusti 2020. Synpunkterna skickas till:
Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till:registraturen@jokkmokk.se.
Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2018:320.

Om du inte svarat i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.


Publicerad: 2019-04-29 15:59. Ändrad: 2020-07-13 17:55.