Gode män

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas

Gode mannen ska vara en hjälpande hand till en person som själv inte alltid kan ta till vara sin egen rätt. Hur hjälpen ser ut är mycket varierande då det ena uppdraget inte är det andra likt. Det är även beroende av hur förordnandet ser ut. En godemans förordnande kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vanligast är att alla tre delarna ingår men en eller flera delar kan uteslutas.

Att förvalta egendom innebär att gode mannen sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m.

Att bevaka rätt innebär att gode mannen ser till att huvudmannen åtnjuter de rättigheter som han eller hon har rätt till.

Du har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget. Du har också rätt att få ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget.


Publicerad: 2016-12-30 16:08. Ändrad: 2016-12-30 16:10.