Tobak & E-cigaretter

Bestämmelser rörande försäljning av tobak och e-cigaretter.

Försäljningsställen som säljer dessa produkter ska anmäla detta till kommunen. För att någon ska få köpa tobak/e-cigaretter måste denne vara 18 år. Kassapersonalen kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om dessa produkter säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Anmälningsplikt

Varje ställe som säljer eller ämnar sälja produkter såsom e-cigaretter, påfyllnadesbehållare, cigarrer, snus och piptobak har anmälningsskyldighet.
Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar, som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet, omfattas av anmälningsplikten.

Egenkontrollprogram

Den som säljer dessa produket ska även utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.  Egenkontrollprogrammet lämnas in med anmälan till kommunen tillsammans med övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn.

Åldersgräns

För att någon ska få köpa tobaksvaror/e-cigaretter gäller åldersgränsen 18 år. Det är du som lämnar ut dessa varor som ska förvissa dig om att mottagaren uppnått åldern. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till exempel en förälder som lämnat sitt godkännande.

Tillsyn

Tillsynsbesök genomförs kontinuerligt för att kontrollera åldersgränsen. För tillsynen får kommunen ta ut en avgift av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror/e-cigaretter.

Ansvar

Vid försäljning av tobak/e-cigaretter ska lagens bestämmelser följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt överlämna varan till någon under 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler. Det ska finnas rutiner för ålderskontrollen, så att reglerna efterlevs.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om varorna säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Avgifter

Kommunens årliga tillsynsavgifter.

Om du säljer:

  • Tobak/e-cigaretter  700 kr
  • Folköl och tobak/e-cigaretter 1500 kr
  • Folköl, tobak/e-cigaretter och receptfria läkemedel 1900 kr

Publicerad: 2014-08-06 10:32. Ändrad: 2014-08-06 10:32.