Avgifter inom vård- och omsorg

För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Jokkmokks kommun ut en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2018 (45 500 kronor).

Hur beräknas din avgift?

Vilken avgift just du ska betala räknas fram utifrån din inkomst, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad. Du kan också välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och istället betala maxavgift som är 2044 kr år 2018.

Avgiftsberäkning görs vid nya ärenden, förändringar samt under första kvartalet varje år. Skriftligt beslut om aktuell avgift skickas ut tillsammans med en inkomstförfrågan till alla kunder som själva har ansvar för att rätt uppgifter kommer in för beräkning av avgiften. För att anmäla uppgifter om inkomster och kostnader fyller ni i blanketten som finns till höger på denna sida. Denna kan du mejla eller skicka med post till avgifthandläggaren.

Du kan aldrig betala mer än maxavgift för de insatser du är beviljad. Däremot kan du betala lägre avgift beroende på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader. 

 

Minimibelopp, individuella tillägg och avdrag

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov, som utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 136 kronor per månad. För sammanlevande makar och sambor är minimibeloppet 4 340 kronor vardera per månad.

Om dina kostnader överstiger normalkostnader för sådant som minimibeloppet ska täcka eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader kan du få ett individuellt tillägg. Exempel på sådana kostnader är god man, matdistribution och hemleverans av matvaror. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp och kan därför påverka din avgift.

Om du bor permanent i vård- och omsorgsboende ingår kostnad för hushållsel samt inventarier (säng och madrass) och därför görs ett individuellt avdrag från minimibeloppet på 350 kronor per månad.

 

Förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Du ska förbehållas en viss del av dina inkomster innan avgiften fastställs. Detta kallas förbehållsbelopp och är summan av minimibeloppet och din bostadskostnad.

Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och summan kallas för avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser som du är beviljad. Finns det inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

 

Dubbla boendekostnader 

Hänsyn tas inte till dubbla bostadskostnader vid avgiftsberäkning. Kan man inte betala de båda hyrorna så hänvisas man till socialtjänstens biståndsenhet för ansökan om försörjningsstöd.

 

Avgiftsbeslut

Om du har insatser som är avgiftsbelagda får du ett särskilt avgiftsbeslut. Du kan överklaga ditt beslut om avgift. Ta kontakt med din handläggare om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut.

Om de insatser som du är beviljad, dina inkomster eller bostadskostnader förändras kan det påverka avgiften. Du är alltid skyldig att meddela ändrade förhållanden, såsom ändrad inkomst eller bostadskostnad eftersom det kan påverka din avgift.


Publicerad: 2014-07-01 18:02. Ändrad: 2017-09-27 08:01.

Kontakt

Lena Lantto Strömbäck

Avgiftshandläggare

Telefon: 0971-171 39
Epost:
lena.stromback@jokkmokk.se

Broschyrer och blanketter

Broschyr - Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning

Broschyr - Information och avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Blankett - Inkomster och bostadskostnad

 

Betala via autogiro

Ladda ner denna medgivandeblankett som du sedan fyller i och skickar till nedanstående adress. Föredrar du att få blanketten hemskickad så kan du kontakta avgiftshandläggaren.  

Jokkmokks kommun
Ekonomi
962 85 Jokkmokk

Bra länkar

Pensionsmyndigheten
För ansökan om bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. 

 

Konsumentverket
Riktlinjer och goda råd kring levnadskostnader så som mat, förbrukningsvaror och kläder.