Faderskap

Om ett barn föds utom äktenskapet måste det fastställas vem som är far till barnet. Anledningen är bland annat att barnets juridiska rättigheter ska tillvaratas. Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att det är den äkta mannen som är far till barnet.

 

Socialnämnden är enligt lag skyldig att tillse att faderskapet fastställs till barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Familjerätten får automatiskt upplysningar om vilka barn som föds utom äktenskapet.

Sammanboende par som får barn tillsammans kan fastställa faderskapet på ett enkelt sätt genom att skriva på en faderskapsbekräftelse. Man är då som föräldrar överens om vem som är far till barnet. Denna bekräftelse kan även göras innan barnet är fött.

Om modern inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom i tingsrätt.

Den man som modern uppgivit som far till barnet har möjlighet att begära undersökning för att undersöka om han kan vara möjlig far. Om undersökning har utförts på anmodan av Socialnämnden ska nämnden ersätta alla kostnader.

Nytt från 2022-01-01

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden. Ni kan då kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem.

På Skatteverkets hemsida finns från och med 1 januari 2022 en e-tjänst som du som uppfyller kriterierna för digital faderskapsbekräftelse kan använda. Där finns också tydlig information för varje steg i bekräftelsen.

Adressen till tjänsten är: skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

 
 

Publicerad: 2018-02-12 08:48. Ändrad: 2022-03-03 10:24.

Kontakta

Jokkmokks kommun växel
0971-17 000

Be om att bli kopplad till handläggare i faderskapsärenden.