Bostadsanpassning

Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och intyg går att lämna in till Bostadsanpassningen på adress:

Jokkmokks Kommun
Bostadsanpassning
Västra Torggatan 11
962 85 Jokkmokk

Ärenden registreras in i turordning allt eftersom de kommer in.

Du kan även ansöka om bostadsanpassningsbidrag för mindre anpassningar i efterhand. Detta kan exempelvis vara uppmontering av stödhandtag eller borttagande av tröskel. Kraven då är att du måste:

• Lämna in ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
• Styrka behovet med intyg utfärdat av arbetsterapeut/sjukgymnast.
• Om sökanden inte är ensam ägare av bostaden, eller inte ensam nyttjanderättshavare, så måste sökanden visa att ägare och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs. Du som, exempelvis, äger ett hus tillsammans med din sambo ska visa på att sambon samtycker.
Du som bor i en hyreslägenhet ska visa att hyresvärden, och den som står på eventuellt hyreskontrakt, har gått med på anpassningen. Sökanden måste också visa att den som äger bostaden har lovat att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen. Medgivandet ska skickas in skriftligt till kommunen. 
• Styrka dina eventuella kostnader i form av kvitton eller fakturor.
• Beslut om beviljat bidrag ska utgå eller om det blir ett avslag, får man då i efterhand.


Om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadrätt eller har eget hus. Ägarmedgivande behövs om det är flera delägare till din fastighet, bor du i hyreshus behövs hyresvärdens medgivande eller bor du i bostadsrättshus behövs bostadsrättsföemedlingens medgivande.

Bostadsanpassningsbidraget tillämpas enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem ska söka bidraget?

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidrag. Det är den personen som blir part i ärendet. Det gäller även om det är någon annan som till exempel äger eller hyr bostaden. Ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, intyg och fastighetsmedgivande lämnar du in till Bostadsanpassningen: 

Jokkmokks Kommun
Bostadsanpassning
Västra Torggatan 11
962 85 Jokkmokk

Ärenden registreras in i turordning allt eftersom de kommer in.

Bifoga intyg 

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeuten eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

Vad ges bostadsanpassningsbidrag till?

Bostadsanpassningsbidraget lämnas för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov.

Exempel på anpassningar

  • Ta bort trösklar.
  • Ramp till entré.
  • Bredda dörröppningar.
  • Stödhandtag.

Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta. Vid eget utförande får du bidrag för materialkostnad mot uppvisande av kvitton, men inte för eget arbete.

Vid byte av bostad

Om sökanden byter bostad gäller särskilda villkor som ska uppfyllas förutom lagens övriga krav. Har sökanden flyttat till en bostad som någon annan än sökanden har låtit uppföra lämnas inte bidrag för att kompensera vissa brister som gör bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det gäller brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Om du har frågor

Kontakta samhällsbyggaravdelningen om du funderar på att söka bidrag och undrar vad som gäller för just den anpassningen som du vill söka för. Se kontaktuppgifter högst upp till höger.


Publicerad: 2014-07-01 18:03. Ändrad: 2023-05-05 09:16.

Semester

Handläggare för bostadsanpassningen har semester vecka 29-32 vilket medför längre handläggningstider.

Kontakt

 

Susanne Zakrisson

Tel. 0971-173 34

Mail. susanne.zakrisson@jokkmokk.se