Stöd och insatser

 

Stödinsatser enligt LSS

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan efter ansökan följande insatser beviljas om berörda personer tillhör personkretsen, det vill säga

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Alla insatser som beviljas enligt LSS utformas utifrån det individuella behovet. Insatser enligt LSS är kostnadsfria.

Personlig assistans

Insatsen riktar sig till svårt funktionshindrade som behöver omfattande hjälp med bland annat personlig hygien, toalettbesök, att äta, att kommunicera och med annan personlig service.

Ledsagarservice

Ledsagarservice ges i syfte att underlätta den funktionshindrades kontakter med andra samt att bryta den enskildes isolering. Ersättning med upp till 100 kronor för utlägg kan utgå till ledsagaren per tillfälle.

Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara en medmänniska/kompis till personer som har få relationer med andra. Arvode och omkostnadsersättning utgår för uppdraget. 

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet möjliggör för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Insatsen kan vara både regelbunden och tillfällig.  

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med korttidsvistelse är dels att den funktionshindrade ska erbjudas rekreation och miljöombyte, dels att anhöriga kan beredas avlösning i omvårdnadsarbetet.
 
Korttidsvistelse ska kunna erbjudas i korttidshem, i en annan familj eller på annat sätt till exempel läger eller kolonivistelse. Klockarklippans korttidsboende består av en lägenhet på markplan med två boendeplatser.

Här pågår såväl kortare, tillfälliga som kontinuerligt återkommande korttidsvistelser.

Avgift uttages för matkostnader.

Den ska kunna utgå både regelbundet och i akuta situationer. Arvode och omkostnadsersättning utgår till stödfamiljen.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn för skolungdom ska kunna utgå före och efter skoldagen samt under skollov, när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Den enskilde kan ha rätt att få boende med särskild service. Det kan vara antingen

 • gruppbostad
 • servicebostad
 • annan särskilt anpassad bostad

 

Stödinsatser enligt SoL

Om du inte har så betydande svårigheter i din vardag så att du tillhör LSS personkrets kan du istället få beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Insatser enligt SoL utformas utifrån det individuella behovet. Insatser enligt SoL är avgiftsbelagda.

Anhörigvård

Denna insats kan beviljas till personer under 65 år som behöver omvårdnad, träning och enklare sjukvårdsinsatser och kan ges av en nära anhörig. 
Anställning av anhöriga sker utifrån en behovsbedömning med 25%, 50%, 75% eller 100%.

Avlösarservice

Detta innebär att en person som kommunen anställer kommer hem till en familj med ett funktionshindrat barn för att avlösa föräldrarna så att de kan göra egna aktiviteter.

Boendestöd/hemtjänst

Innebär att den enskilde får stöd av personal i att klara av de göromål som ingår i den normala vardagstillvaron. Alla insatser ska genomföras så långt det är möjligt, tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och resurser.
 
I boendestöd/hemtjänst kan ingå:

 • personlig omvårdnad
 • städning
 • tvätt, klädvård
 • måltidsplanering
 • inköp, post- och bankärenden
 • stöd i form av tidsbeställning samt ledsagning till läkare med flera 

Kontaktperson/kontaktfamilj

En kontaktperson är en medmänniska som ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska ensamhet/isolering , möjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Insatsen beviljas till personer som har få sociala relationer.

Kontaktfamilj är en familj som är beredd att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem för att möjliggöra rekreation och miljöombyte för personen eller avlasta föräldrar. 
Arvode och omkostnadsersättning utgår för uppdragen.

Ledsagarservice

Innebär att en person som kommunen anställer kan följa med på till exempel fritidsaktiviteter utanför hemmet.
Utlägg ersätts upp till 100 kronor per tillfälle.

Nattpatrull

Handikappomsorgen kan erbjuda insats i form av nattpatrull för:
 • personer som bor i ordinärt boende eller stödboende utan nattbemanning
 • personer med insatsen personlig assistans
 • personer under 65 år med trygghetslarm

Handikappomsorgens vårdinsatser och larm åtgärdas av äldreomsorgens nattpatrull.

Personligt ombud

Personer med långvariga och omfattande psykiska funktionshinder kan få ett personligt ombud, PO. Ombudet ska hjälpa till med att finna förtroendefulla kontakter ute i samhället som kan bistå personen i dennes utveckling.

Jokkmokk samverkar med Gällivare, Kiruna och Pajala om två ombud. Det personliga ombudet är ingen myndighetsperson.
Insatserna är kostnadsfria.

För att få kontakt med personligt ombud vänder man sig direkt till dem.
Adressuppgifter och telefonnummer finner du på denna sida:

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas personer bosatta i ordinärt boende som till följd av funktionshindret är i behov av stöd och hjälp vid akuta situationer. 

Larmen åtgärdas dagtid av äldreomsorgens hemtjänstpersonal och nattetid av nattpatrullen.

Avgift för trygghetslarm utgår om man inte har omvårdnad.

Boenden

Socialnämnden har ansvar för att inrätta bostäder med särskild service för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring.

Särskilda boenden för vuxna

I handikappomsorgen finns två boenden med särskild service för vuxna enligt LSS, Skogsgläntans och Örnens gruppbostäder, med totalt åtta lägenheter.

 

Andra stöd och insatser

Hemsjukvård och hjälpmedel

För att läsa mer om hemsjukvård och hjälpmedel, klicka här

Bostadsanpassning

För att läsa mer om bostadsanpassning, klicka här


Publicerad: 2014-08-20 15:43. Ändrad: 2021-03-02 11:57.