Hemsjukvård och hjälpmedel

Från och med februari 2013 har kommunerna i Norrbotten ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmen för de personer som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

Vem gör vad efter förändringen?

Kommunerna har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Det gäller patienter som uppfyller kriterierna för att vara en hemsjukvårdspatient:

Bedömningar om inskrivning i hemsjukvård kan bedömas av hemsjukvårdens legitimerade professioner i samråd med patient och övriga aktörer.

• Principer som styr rätt till hemsjukvård är tröskelprincipen för den patient som inte själv eller med hjälp av assistans kan ta sig till hälsocentralen samt principen att den patient som är i behov av sjukvård över tid kan få det i hemmet.

• Vid inskrivning i hemsjukvård utformas en individuell vårdplan utifrån patients behov och fortlöpande uppföljning planeras.

• Hemsjukvård ska arbeta patientcentrerat, vården ska ges med hög patientsäkerhet och patienten ska vara delaktig.

• Finns misstanke om kognitiv svikt hos patient bör demensutredning inledas av öppenvården och patient ska ges möjlighet till egenvård för att patientens möjlighet till autonomi tas till vara.

•När patienten väntar på ett beslut om hemsjukvård är ansvaret kvar hos annan huvudman.

• Hemsjukvård gäller personer över 18 år.

• Insatsen är frivillig.

• Gäller inte asylsökande personer eller personer inom HVB.

• Specialiserad öppenvård och sjukhusanknuten hemsjukvård faller utanför begreppet hemsjukvård

• Patient som hör till slutenvårdspsykiatrin hör inte till kommunal hemsjukvård.

• Hemsjukvårdsbeslutet kan avslutas vid uppföljning.

Patienten kan inte själv välja att tillhöra hemsjukvården. Man kan vara hemsjukvårdspatient för en kortare eller längre tid

Regionen ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga insatser av specialistfunktioner. Hälsocentraler och jourcentraler har öppet som vanligt och tar emot patienter för besök och behandling. De som är i behov av hälso- och sjukvård ska om de inte är en hemsjukvårdspatient vända sig till Hälsocentralen där denne är listad.

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till Hälsocentralen kan man få hjälp med sjukvårdande insatser i hemmet, dessa besök beställs av Regionens sjukvård. Enskild person, anhörig eller hemtjänstpersonal kan inte ringa kommunens sjuksköterskor och beställa ett hembesök, det gör hälsocentralen eller sjukvårdsrådgivningen (1177). Undantag för hemsjukvårdspatienter.

Trygg och säker vård

Hälso- och sjukvården i hemmen ska vara trygg och säker dygnet runt. Vården ska utgå från den enskildes behov och livskvalitet. Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar. Insatser ska stödja patientens/brukarens självständighet.

Avgifter vid hembesök av kommunens distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut

Patienter inskrivna i hemsjukvården betalar 300 kr/månad. Inga besöksavgifter tas ut.

Är man inte hemsjukvårdspatient betalar man en avgift för hembesök enligt taxa fastställd av kommunstyrelsen. Avgift för hembesök av distrikts/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller för medicinsk fotvård är 250 kr/besök. Avgift för hembesök av undersköterska för provtagning eller sjukvårdande behandling är 50 kr/besök. 

Avgifterna räknas in i kommunens maxtaxa men ingår inte i Regionens högkostnadsskydd. Egenavgift för hjälpmedel ingår inte i kommunens maxtaxa.


Publicerad: 2014-07-01 18:05. Ändrad: 2019-06-28 13:39.

Kontakt

Distriktssköterska nås per telefon vardagar 08.00-09.00.

Vuollerim
0971-173 36

Jokkmokk Solrosen
0971-173 13

Jokkmokk Sateliten
0971-173 14

Porjus
0971-171 63

Sjukgymnast och arbetsterapeut nås per telefon vardagar 11.00-12.00.

Sjukgymnast
0971-172 84

Arbetsterapeut
0971-171 48

För mer information, kontakta kommunens växel 0971-170 00.