Söksida

Sökresultat

Din sökning tillstånd taxor avgifter resulterade i 54 träffar.

Starta och etablera företag

Funderar du på att starta eller etablera en verksamhet i Jokkmokk? I Jokkmokk finns goda förutsättningar för att driva företag. Vi har ett gott samarbetsklimat och ett näringsliv som ständigt utvecklas. 

Läs mer »

Kommunal författningssamling

I kommunal författningssamling finns de olika typerna av regler som Jokkmokks kommun fattar beslut om samlade.

Läs mer »

Taxor och avgifter

Här finner du taxor och avgifter som är beslutade av Kommunfullmäktige.

Läs mer »

Avgifter

Vid ansökan eller anmälan enligt alkohollagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar beroende på ärendetyp. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag på ansökan eller om sökanden väljer att dra tillbaka ansökan.

Läs mer »

Slamtömning

Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar samt aktuella taxor hittar ni via länken till höger.

Läs mer »

Driva restaurang

Du som har serveringstillstånd är ytterst ansvarig för att alkohollagens regler upprätthålls på din restaurang.

Läs mer »

Automatspel

Kommunen beslutar inte om tillstånd för att anordna automatspel eller värdeautomat.

Läs mer »

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige är kommunens enda direktvalda organ och det är fullmäktige som utser de flesta övriga förtroendemannauppdragen inom kommunen.

Läs mer »

Miljökontoret

Miljökontoret arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn i Jokkmokks kommun.

Läs mer »

Schaktning

Tillstånd för grävning och schakt i allmän mark

Läs mer »

Explosiv vara

Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. Lagen innebär en hel del förändringar i sak.

Läs mer »

Dränering

Dränering innebär att man gräver diken för att få bort oönskat grund- eller ytvatten från ett område, exempelvis runt en byggnad eller tomt.

Läs mer »

Uteserveringar

Om du vill ha en uteservering i anslutning till din restaurang krävs i de flesta fall att du söker tillstånd hos Polisen.

Läs mer »

Tillfälliga serveringstillstånd

Du som vill servera alkohol under en kväll eller under några enstaka dagar ska ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Att tillståndet är tillfälligt innebär att det inte får vara fråga om en regelbundet återkommande verksamhet.

Läs mer »

Idrottsanläggningar och hygienisk behandling

För att bygga nya idrottshallar, inreda befintliga hus för idrottsändamål som tidigare varit något annat och för att anlägga idrottsplatser behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra ett kontor till bowlinghall eller en butik till frisör.

Läs mer »

Butiker och handel

För att bygga nya handelshus och inreda befintliga hus för handel som tidigare varit något annat behövs bygglov.

Läs mer »

Flytt av kök och badrum

Det behövs inget tillstånd för att flytta ett kök eller ett badrum.

Läs mer »

Häckar och träd

Du behöver inga tillstånd för att plantera häckar och träd.

Läs mer »

Lotteritillstånd

Här söker du tillstånd till lotterier

Läs mer »

Avgifter och inkomstuppgift

Kommunens taxa är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all skolbarnsomsorg inom kommunen.

Läs mer »

Avgifter och regler

Kommunens taxa är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom kommunen.

Läs mer »

Blanketter & checklistor

Kommunen behöver en mängd uppgifter av dig för att handlägga din ansökan.

Läs mer »

Bygga

När behövs bygglov?

Läs mer »

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd.

Läs mer »

Mineralprospekteringar, Kallak/Gállok

Information om mineralprospektering.

Läs mer »

Restaurang, kiosk och uteservering

För att bygga nya byggnader och inreda befintliga hus för restauranger eller kiosker som tidigare varit något annat behövs bygglov.

Läs mer »

Tobak och liknande produkter

Bestämmelser rörande försäljning av tobak och liknande produkter

Läs mer »

Skolor och förskolor

För att bygga nya skolor och förskolor samt att inreda befintliga hus för skolverksamhet, som tidigare varit något annat, behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till skola.

Läs mer »

Taxor och fakturering

Jokkmokks kommun ansvarar för fakturering av renhållningen.

Läs mer »

Miljöskydd

Miljöskyddsarbetet är främst inriktat på hur industri och annan produktion påverkar miljön, genom till exempel utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.

Läs mer »

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och festtåg, marknader och mässor.

Läs mer »

Kommunen underlättar för företagen

Nu tar Jokkmokks kommun nästa steg för att underlätta för de företag som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin.

Läs mer »

Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än på apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket.

Läs mer »

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering.

Läs mer »

Vad gör kommunen för företagen?

Jokkmokks kommun har under det senaste året försökt att bistå de företag som behövt hjälp under pandemin. Det finns viss begränsning i vad en kommun har rätt att göra för enskilda företag men Jokkmokks kommun har på olika sätt försökt att hjälpa dem under detta besvärliga pandemiår.

Läs mer »

Gode män

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas

Läs mer »

Marie är stolt över sin hembygd

Marie Kuoljok är uppvuxen i Jokkmokk och efter några års studier i Umeå, och ett kortare stopp för arbete i Luleå, var det naturligt att flytta hem och bilda familj.

Läs mer »

Torghandel

Torghandelsföreskrifter för Jokkmokks kommun.

Läs mer »

Ta över restaurang

Du kan ta över en restaurang på olika sätt. Antingen köper du bolaget som redan driver restaurangen eller så har du ett eget bolag eller företag och köper restaurangverksamheten och driver den i ditt eget bolag eller företag.

Läs mer »

Din sökning gav inga träffar i kontakter.