Kaltisbäcken

Naturreservat nära Messauredammen

Kaltisbäcken är ett vägnära naturreservat som är mycket artrikt. Här har hittats cirka 150 rödlistade arter. Få skogar i Norrland är lika rika på sällsynta arter.

Naturreservatet Kaltisbäcken omfattar Kaltisbäckens dalgång. Bäcken är fem kilometer lång från sjön Kaltisjaur till inflödet i Luleälven. Området består av ett stort antal olika skogstyper. Vid bäcken finns allt från stora områden med strutbräken, lundartade delar med björk, örtrika granskogar med rikligt med lågor, hällmarkstallskogar och tallhedar med storvuxna tallar och rikligt med lågor.  

1932 skedde en damm katastrof i Auvakkojaure, strax ovanför Högträsk. Dammen brast och tömdes på vatten som forsade 15 kilometer till Luleälven. Bäckfåran i Kaltisbäcken breddades och sediment och träd spolades i väg. Den stora lövrikedomen och det märkliga området med all strutbräken är båda ett resultat av att dammen brast.

I naturreservatet finns ett mycket stort antal skyddsvärda arter, både bland lavar, svampar, insekter och kärlväxter. Strutbräken och röd trolldruva finns det gott om, liksom dvärghäxört, myskmåra och missne.

Kaltisbäcken är en av Norrlands mest värdefulla platser för sällsynta lavar. Knappnålslaven smalskaftlav förekommer på ett 50-tal träd och ringlav växer på några tusen träd. Även svampfloran är av mycket stort värde. Rikedomen på död ved är mycket stor och Kaltisbäckens värde för kräsna vedsvampar kommer att öka ännu mer ju längre tiden går.

Hela 76 rödlistade insektsarter har hittas, de flesta bundna till lövträd och granar i anslutning till bäcken.

I den östra delen av området finns fornlämningar i form av fångstgropar och i norra delen av området finns en härd.

Hitta hit: kör mot gällivare och efter ca 5 km sväng höger mot messaure och kör 31 km tills du passerar messaure dammen och kommer till T-korsning sväng höger kör ca 270 meter och sväng vänster på en skogsväg, här kan du stanna och promenera ca 350 meter till Kaltisbäcken.

Plats på kartan


Publicerad: 2020-06-03 08:26. Ändrad: 2023-03-22 12:24.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim