Politik och delaktighet

En kommun är en egen juridisk person och ett delvis självstyrande avgränsat geografiskt område med en egen politiskt vald styrelse. En kommun är också en personsammanslutning med kommuninvånarna som dess medlemmar. En kommun har också vissa offentliga maktbefogenheter mot sina medlemmar, exempelvis rätt att ta ut skatt.

Det kommunala självstyret är reglerat i grundlagen och ger kommunen rätt att själv fatta beslut i kommunala frågor.
   Kommunallagen anger kommunens allmänna befogenheter och speciallagar reglerar övriga befogenher.
   Det allmänna intresset är oftast en utgångspunkt för om en fråga är en kommunal angelägenhet.
   Kommunens ansvarsområde omfattar bland annat skolor, socialtjänst, vatten, avlopp och renhållning.
   Kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

 

 


Publicerad: 2014-07-01 17:30. Ändrad: 2019-08-14 16:46.

Så kan du påverka

Som medborgare kan du påverka utvecklingen i Jokkmokks kommun genom att rösta i kommunvalet vart fjärde år. Om du undrar över något kan du alltid kontakta den förvaltning som hanterar frågan. Det ligger i tjänstemännens arbetsuppgifter att informera och upplysa allmänheten. Möjligheten finns också att lämna in medborgarförslag.

Laglighetsprövning/
förvaltningsbesvär

Om du som kommuninvånare är missnöjd över ett kommunalt beslut så kan du vända dig till den berörda nämnden/förvaltningen. Dessutom finns möjligheten att få beslut som är fattade av kommunfullmäktige och nämnder prövade i Förvaltningsrätten enligt laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär