Politisk organisation

Den politiska organisationen i Jokkmokks kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och olika nämnder. Val till kommunfullmäktige sker vart fjärde år samtidigt som riksdags- och landstingsvalet.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Fördelningen av platserna i styrelser och nämnder fördelas efter majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige.
   Kommunstyrelsen står inte formellt över de andra nämnderna men har ett samordningsansvar och ett ekonomiskt huvudansvar för kommunens verksamhet.
   De övriga nämnderna är barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggarnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
   Nämnderna tar egna beslut i verksamhetsfrågor men lägger fram förslag till kommunfullmäktige, som kommunstyrelsen bereder, i frågor som kommunfullmäktige ska besluta i.

   Till vänster i menyn finns mer information om nämnderna.


Publicerad: 2014-08-22 16:15. Ändrad: 2019-08-14 16:52.

Krav
En kommun har ganska stor frihet att organisera dess politiska organisation under kommunfullmäktige hur man vill.
Dock finns kravet att kommunstyrelse, valnämnd, krisledningsnämnd och överförmyndarnämnd eller överförmyndare ska finnas.

Uppgifter och uppdrag för valberedning, revisorer och valnämnd.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag i de valärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Revisorerna är förtroendevalda med uppdrag från kommunfullmäktige att årligen granska all kommunal verksamhet i nämnder och styrelser, med undantag av myndighetsutövning mot enskild. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Valnämnden ansvarar för att allmänna val genomförs i kommunen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Valnämnden fattar bland annat beslut om vallokaler och valförrättare